Πρόσληψη 411 ατόμων ΠΕ και ΔΕ στη ΔΕΗ

Πρόσληψη 411 ατόμων ΠΕ και ΔΕ στη ΔΕΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων έντεκα (411) ατόμωνΟι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 65 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 12 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 8 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
 • 22 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 10 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 30 Δ.Ε. Τεχνίτες Ορυχείων
 • 30 Δ.Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
 • 30 Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων)
 • 30 Δ.Ε. Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγών)
 • 23 Δ.Ε. Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
 • 1 Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Εργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)
 • 3 Δ.Ε. Χειριστές Γεωτρυπάνων
 • 20 Δ.Ε. Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 4 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
 • 30 Δ.Ε. Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 30 Δ.Ε. Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)
 • 4 Π.Ε. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • 2 Π.Ε. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • 1 Π.Ε. Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργός Μηχανικός
 • 1 Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • 2 Π.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ- HARDWARE
 • 1 Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
 • 3 Π.Ε. Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • 1 Π.Ε. Δασολόγος
 • 2 Π.Ε. Γεωλόγοι
 • 1 Τ.Ε. Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος
 • 1 Τ.Ε. Τεχνολόγος Τοπογράφος
 • 1 Τ.Ε. Γεωπόνος
 • 1 Τ.Ε. Τεχνολόγος Μηχανικός Οχημάτων
 • 1 Π.Ε. Δ/κοί Πληροφορικής (SOFTWARE)
 • 1 Π.Ε. Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (Οικονομικού)
 • 40 Δ.Ε. Φύλακες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΔΕΗ A.E./Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50200 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας Σεβεντεκίδου Βαλασία ή κας Θεοχάρη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 24630-52437).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι 23/05/2018