Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην ΔΕΥΑ Κοζάνης

Πλήρωση µε επιλογή µιας (1) θέσης δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (∆ΕΥΑ Κοζάνης), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/13 «Κώδικας ∆ικηγόρων» όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται µε την ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης µε σχέση έµµισθης εντολής

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης Ταχ. δ/νση:

2ο χλµ Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας τα απαραίτητα δικαιολογητικάΠληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 π.µ έως 14:00 µ.µ, από το Τµήµα ∆ιοίκησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού – Γραφείο Προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης (Αρµόδιοι υπάλληλοι: κος. Νικολάου Νικόλαος & κα Λιάπη Βασιλική) Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 2ο Χλµ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2461051519 και 2461051516

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες