Πρόσληψη δικηγόρου ως Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΔΣΑ

Πρόσληψη δικηγόρου ως Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω ή δικηγορική εταιρία) να υποβάλλει δήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό του ως Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και την παροχή των σχετικών ανεξάρτητων υπηρεσιών
Η σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ 10679

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 26/2/2019
Αρ. πρωτ.: 2792

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΣΑ)

Ο ΔΣΑ υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω ή δικηγορική εταιρία) να υποβάλλει δήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό του ως Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και την παροχή των σχετικών ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Εφόσον πρόκειται για δικηγόρο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις και να οριστεί ο ίδιος ως ΥΠΔ (DPO), δηλώνοντας παράλληλα την Ομάδα Έργου που θα τον υποστηρίζει στα καθήκοντά του και θα παρέχει τις υπηρεσίες στο πλαίσιο διατήρησης της συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό.
Εφόσον πρόκειται για δικηγορική εταιρία, αυτή θα ορίσει με την προσφορά της το φυσικό πρόσωπο, δικηγόρο, που θα αναλάβει το ρόλο του ΥΠΔ (DPO) και θα γνωστοποιηθεί στην ΑΠΔΠΧ καθώς και την ομάδα έργου που θα τον πλαισιώνει, η οποία πρέπει απαραίτητα να στελεχώνεται τουλάχιστον από ένα επιστήμονα πληροφορικής ή εμπειρογνώμονα ασφαλείας.
Ο ΥΠΔ διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητάς του να εκπληρώνει τα καθήκοντα που αναφέρονται παρακάτω.
Ειδικότερα απαιτούνται:
1) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία προσωπικών δεδομένων υπό τον νέο ΓΚΠΔ, και με συμμετοχή σε τουλάχιστον δέκα (10) έργα συμμόρφωσης οργανισμών ή επιχειρήσεων.
2) Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τομέα των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεικνύεται είτε με διεθνές πιστοποιητικό είτε από βεβαιώσεις από προηγούμενο εργοδότη ή έργα.
Ειδικότερα, ο ΥΠΔ πρέπει να έχει σχετική εμπειρία ως προς τα ακόλουθα:
i. Στην εκτέλεση έργων κανονιστικής συμμόρφωσης, στη διαμόρφωση, υλοποίηση και εφαρμογή διαδικασιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που να αφορούν στην εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
ii. στον χειρισμό υποθέσεων που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως επίλυσης των προβλημάτων των υποκειμένων που έχουν προκύψει από παραβίαση των δικαιωμάτων τους,
iii. στη συμμόρφωση οργανισμών και εταιρειών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
iv. στο χειρισμό υποθέσεων και στην παράσταση ενώπιον των Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γι’ αυτό τον σκοπό.
4) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται για Δικηγόρο, άλλως, εφόσον πρόκειται για δικηγορική εταιρεία ή δικηγορική Γραφείο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας μέλους/μελών της εταιρείας ή του Γραφείου. Γνώση και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Β. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΔ
Ο ΥΠΔ συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΔΣΑ ως υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει απαραίτητους πόρους στον ΥΠΔ για την άσκηση των καθηκόντων του, εφόσον αποδεικνύεται εγκαίρως και εγγράφως ότι απαιτούνται.
Ο ΥΠΔ έχει εξουσία πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας και εγκαταστάσεις σχετικών υποδομών, για την ορθή ενάσκηση των καθηκόντων του.
Ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο ΥΠΔ λογοδοτεί απευθείας στον Πρόεδρο και το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ο ΥΠΔ δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας σχετικά με την ενάσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ΥΠΔ δεν ασκεί καθήκοντα καθορισμού των σκοπών και των μέσων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα υποκείμενα των δεδομένων, υπάλληλοι και δικηγόροι-μέλη του ΔΣΑ, μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΔ
Ο ΥΠΔ έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους υπαλλήλους του ΔΣΑ που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (προεισπράξεις, Λογιστήριο, βάση δεδομένων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, επιμελητές για χρήση καμερών κλπ) για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων,
(β) παρακολουθεί διαρκώς τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικοpolitesrotoun.grύ χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων,
(γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» υψηλού κινδύνου (π.χ. εικόνες καμερών, οικονομικά στοιχεία καρτών πληρωμών κλπ) και παρακολουθεί την υλοποίηση της,
(δ) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),
(ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης όπου απαιτείται, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
(στ) διατηρεί τακτική και στενή συνεργασία με πρόσωπο που θα του υποδειχθεί από πλευράς του ΔΣΑ, ώστε να δύναται το πρόσωπο αυτό, μετά τη λήξη διάρκειας της οικείας σύμβασης, να μπορεί να αναλάβει καθήκοντα DPO του ΔΣΑ. Για το σκοπό αυτό, ο ΥΠΔ αναλαμβάνει και την υποχρέωση να ενημερώνει καταλλήλως το πρόσωπο αυτό.

Δ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ΥΠΔ και/ή τα μέλη της ομάδας του θα παρέχουν κατά περίπτωση τις υπηρεσίες τους εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας, σε χώρο που θα τους διατεθεί για το σκοπό αυτό, ως ανεξάρτητο γραφείο ΥΠΔ, υποχρεωμένος πάντως να διασφαλίζει εβδομαδιαίως, τουλάχιστον τρείς (3) επισκέψεις στο χώρο αυτόν, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών για την ορθή ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Ε. ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή του ΥΠΔ ορίζεται σε 2.000 ευρώ ανά μήνα πλέον ΦΠΑ.
Για την είσπραξη της αμοιβής θα εκδίδεται από τον ΥΠΔ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα αφορά τον ίδιο και το σύνολο της ομάδας του. Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα (υπηρεσιακές μετακινήσεις, λογισμικό ασφαλείας, firewalls) και οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που πρέπει να διατίθενται κατά τον Γενικό Κανονισμό στον ΥΠΔ για την ενάσκηση των καθηκόντων του. Αν κατά περίπτωση κρίνεται ότι είναι αναγκαίοι τέτοιοι πόροι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να καλυφθούν πρωτογενώς από τον ΔΣΑ (πχ με ανθρώπινο δυναμικό του ιδίου του ΔΣΑ), θα πρέπει να υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα προς το ΔΣ του ΔΣΑ προς έγκριση τους.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι σχετικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν για δυο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας σύμβασης.
Ζ. ΕΥΘΥΝΗ
Ο ΥΠΔ δεν ενεργεί ως εντολοδόχος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αλλά αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικά. Συνεπώς δεν ευθύνεται για τις τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων που τυχόν τελεστούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τυχόν εκτελούντες τρίτους, αλλά αποκλειστικά και μόνο για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Η. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Ο ΥΠΔ οφείλει να δηλώσει ότι δεν καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων ούτε βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων.

Θ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ενδιαφέροντος με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών και προσόντων διορισμού μέχρι τις 21/3/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, (Ακαδημίας 60, 2ος όροφος, πρωτόκολλο). Η επιλογή θα διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΣΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ