Πρόσληψη δικηγόρου στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Πρόσληψη δικηγόρου στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία θέση δικηγόρου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος – έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταιρειών που στεγάζονται στο Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής -ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ-», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:

  • Να είναι Δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
  • Να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών

Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η εμπειρία τους σε υποθέσεις εργατικού και διοικητικού δικαίου, στη σύνταξη, ερμηνεία και εκτέλεση συμβάσεων, σε διαφορές εμπορικών μισθώσεων και παραχώρησης χρήσης, καθώς και η παροχή νομικών υπηρεσιών σε ερευνητικά κέντρα ή AEI.

Αιτήσεις – προθεσμία

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με θέμα:

Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-4137 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:

[email protected]

Η προκήρυξη