Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων σε δημόσιο, δήμους

Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55 – 67 ετών σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, σε δήμους και σε Περιφέρειες

 

Από την 19 Σεπτεμβρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επιπλέον 6.500 θέσεις του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 123 εκ. ευρώ

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη μακροχρόνια (12+ μήνες) ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 € μηνιαία.

Το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017, αλλά μέχρι τον Ιούλιο του 2020 η κάλυψη ήταν αρκετά χαμηλή καθώς οι προσλήψεις δεν ξεπερνούσαν τις 1.500.

Το πρόγραμμα ενισχύθηκε και βελτιώθηκε τον Ιούλιο του 2022 και έκτοτε καλύφθηκε το σύνολο των 8.500 θέσεων. Με την αύξηση των 6.500 θέσεων, το βελτιωμένο πρόγραμμα θα έχει προσφέρει συνολικά 15.000 θέσεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.λπ.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις, στο σύνολο της επικράτειας.
 

Αριθμ. 84253 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4898/16.09.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/ 20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

23. Την υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3-2022 (Β’ 1238) και 67442/18-7-2022 (Β’ 3819) όμοιές της.

29. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προσφέρει στους ωφελούμενούς του, μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών που έχουν αποκοπεί από την αγορά εργασίας, απασχόληση εξυπηρετώντας ταυτόχρονα υπάρχουσες ανάγκες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και το δημόσιο συμφέρον.

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του προγράμματος της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Α. Tο άρθρο 1 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»

 
Β. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (313.852.921,11 €), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 187.852.921,11 € καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ποσό ύψους έως 126.000.000,00 € καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

β. Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) ανήλθε για τα οικονομικά έτη 20182021 σε ποσό ύψους 23.290.056,11 €, βαρύνει το οικονομικό έτος 2022 έως του ποσού ύψους 41.562.865,00 € και τα επόμενα οικονομικά έτη ως ακολούθως:

για το 2023: έως 25.000.000,00 €

για το 2024: έως 25.000.000,00 €

για το 2025: έως 25.000.000,00 €

για το 2026: έως 25.000.000,00 €

για το 2027: έως 23.000.000,00 €».

 

Γ. Στη παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.
Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία οικ. 66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/ 9-7-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3-2022 (Β’ 1238) και 67442/18-7-2022 (Β’ 3819) όμοιές της.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.