Πρόσληψη δικηγόρου στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

Για τη θέση του Δικηγόρου προσλαμβάνεται δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής. Η επιλογή του Δικηγόρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/2013.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, από 22-09-2017 έως και 23-10-2017, να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, (Ταχ. Δ/νση : 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας , T.K. : 35132, Λαμία), αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες, σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και στα τηλέφωνα 22310-60104/145 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiste.gr

Η προκήρυξη