Πρόσληψη Δικηγόρου στον Δήμο Παύλου Μελά με έμμισθη εντολή

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Παύλου Μελά με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων.

Αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Οι αποδοχές του καθορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις αρ. 9 παρ. 10 Ν.4354/2015. Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Παύλου Μελά, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού) Καραολή και Δημητρίου 8, 54630 Σταυρούπολη, υπεύθυνη κα Χριστίνα Νούσου, τηλ. 2313 302 941 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Θεσσαλονίκης, Εφημερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης»

Η προκήρυξη