Πρόσληψη διοικητικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων

Πρόσληψη διοικητικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων

Διοικητικός βοηθός στον τομέα του κανονισμού για τον οπτικοακουστικό τομέα (βαθμός Β4)
Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κώδικα Δεοντολογίας (DGI)
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών ΜέσωνΥπό την καθοδήγηση και σε στενή συνεργασία με τον επικεφαλής της γραμματείας EPRA, θα εκτελεί τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα:

– παρέχει διοικητική συνδρομή με τον οργανισμό και με πτυχές που σχετίζονται με τη νομοθεσία και την πολιτική των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της EPRA που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου 160 εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής όργανο λήψης αποφάσεων της EPRA), καθώς και ad-hoc σεμινάρια και εργαστήρια. Αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή στην επιλογή των κατάλληλων ομιλητών και τη συνεργασία τους, τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις, τη σύνταξη πρακτικών και την παρακολούθηση των δράσεων που συμφωνήθηκαν.

– συντάσσει εκθέσεις, έγγραφα και αλληλογραφία ·

– συντονίζει με τους τοπικούς διοργανωτές τις υλικοτεχνικές πτυχές των συναντήσεων και των σεμιναρίων ·

– παρακολουθεί τις καθημερινές εργασίες της γραμματείας EPRA, συμβάλλει στην ανάπτυξη του δικτύου EPRA καθώς και στην αποτελεσματική ανταλλαγή και κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ των μελών μεταξύ των συνεδριάσεων ·

– διατηρεί εσωτερικές και εξωτερικές επαφές με συναδέλφους άλλων οργανισμών, επιτροπών, επιτροπών και διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της EPRA ·

– ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τον δικτυακό τόπο του EPRA, ιδίως το τμήμα ειδήσεών του,

– ενημερώνει τη βάση δεδομένων διευθύνσεων EPRA,

– εκτελεί άλλα διοικητικά καθήκοντα, όπως είναι ο χειρισμός ορισμένων πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού που σχετίζεται με τον EPRA (παραγγελίες, απαιτήσεις επιστροφής εξόδων, εντολές αποστολής κ.λπ.) ·

– ανταποκρίνεται σε αιτήματα μεμονωμένων πληροφοριών σχετικά με διάφορα θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική στον τομέα των μέσων ενημέρωσης ή τα υποβάλλει στο συμβούλιο EPRA ·

– άλλα γενικά διοικητικά καθήκοντα, ανάλογα με το ρόλο που ενδέχεται να προκύψουν κατά καιρούς.

 

Προσόντα:

Απόφοιτος γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα.

Εμπειρία:

Τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σχετικά με το δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και την οπτικοακουστική πολιτική.

Απαιτήσεις γλώσσας:

Πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες (αγγλικά ή γαλλικά) και καλή γνώση του άλλου.

Ιθαγένεια:

Εθνικότητα ενός από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ηλικία:

Κάτω από 65 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης κενής θέσης.

Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στα αγγλικά ή στα γαλλικά, χρησιμοποιώντας το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην ιστοσελίδα

www.coe.int/jobs

μπορείτε να δημιουργήσετε και να υποβάλετε την on-line αίτησή σας.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (ώρα Γαλλίας).

Δείτε την προκήρυξη και την ιστοσελίδα υποβολής της αίτησης εδώ