Πρόσληψη πτυχιούχων κοινωνικών επιστημών στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Πρόσληψη πτυχιούχων κοινωνικών επιστημών στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice ‘CAN-MDS II’» με κωδικό GA810508 – REC-RDAP-GBV-AG-2017 που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή REC Rights, Equality and Citizenship programme 2014-2020, και έχοντας υπόψη την απόφαση Δ.Ε. 543α – 12/07/2018 για την έγκριση προκήρυξης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Επαγγελματία Κοινωνικού Επιστήμονα με σύμβαση ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους, προκηρύσσει:

Μία θέση Επαγγελματία Κοινωνικού Επιστήμονα με σύμβαση ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο 8ωρο), διάρκειας ενός (1) έτους
Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

• άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

• άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (word, excel, powerpoint, publisher)

• Γνώση χρήσης στατιστικού πακέτου SPSS (λογισμικού στατιστικής ανάλυσης)

Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:

• Μεταπτυχιακός τίτλος ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα

• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα ιδίως με ρόλο συντονιστή/τριας

Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, για έναν (1) χρόνο, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης www.ich.gr

2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης www.ich.gr

3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών).

Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 25/09/2019 ημέρα Τετάρτη έως και 09/10/2019 ημέρα Τετάρτη ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527 Υπόψη: κ ου Γ. Νικολαΐδη, Διευθυντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Η προκήρυξη