Προσλήψεις στον Δήμο Κυθήρων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Πρότυπης Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα ειδικότητας εργατών γενικών καθηκόντων προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες στην πυρασφάλεια – πυροπροστασία του camping Καψαλίου και Σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου

8  εργάτες γενικών καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων Α.Ε. (υπεύθυνη κα. Κομηνού Ελένη Δημαρχείο Κυθήρων, 1ος όροφος) εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κυθήρων καθώς και στο www.diavgeia.gov.gr

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες