Προσλήψεις πτυχιούχων στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Προσλήψεις πτυχιούχων στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) βάσει του άρθρου 7 του Ν.2667/1998, όπως ισχύει, καλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών που δύναται να ανανεωθεί.Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να έχουν:
1. Επιστημονική εξειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αποδεικνύεται με:
(α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή
(β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή
(γ) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της εξειδίκευσης που απαιτείται.
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και νομικής ορολογίας και πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και νομικής ορολογίας
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι-ες πρέπει μέχρι και την 28 Φεβρουαρίου 2018 να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή, την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) Αίτηση για θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Πρόσκληση 1/2018 Νεοφύτου Βάμβα 6 (3ος όροφος) 10674 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-7233221-2