Προσλήψεις στο δήμο Αντίπαρου

Προσλήψεις στο δήμο Αντίπαρου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, που εδρεύει στον Δήμο Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων και συγκεκριμέναΔε Φύλακας Σπηλαίου
ΔΕ Εισπράκτορας Σπηλαίου
ΔΕ Εισπράκτορας Λαογραφικού Μουσείου
ΔΕ Εισπράκτορας-Πωλητής Σπηλαίου
ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου (Δ’ (D) Κατηγορίας -Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου, Τ.Κ 84007 Αντίπαρος Ν. Κυκλάδων, υπόψιν κου Ιωάννη Κορκίδη (τηλ. επικοινωνίας: 22840 61640 και 22840 61570).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αντιπάρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.