Πρόσληψη δικηγόρων στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου

Πρόσληψη δικηγόρων στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και ΔωδεκανήσουΗ πρόσληψη των δύο (2) δικηγόρων, θα γίνει με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2915 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και θα υπόκειται στην ασφάλιση του ταμείου νομικών και των λοιπών κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο, εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο στον

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου
Γ. Γενναδίου 4, Αθήνα 10678
Τηλ.: 210 3307450
Email: [email protected]

σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Η προκήρυξη