Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – 24 θέσεις εργασίας

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της οργανικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και της Νοσηλευτικής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος, που εδρεύουν στην Πάτρα του Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα

10 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ.
10 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ.
4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Καλαβρύτων 37 Τ.Κ. 26335, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπόψη κου Γιαννόπουλου Σπυρίδωνος (τηλ. επικοινωνίας: 2613 601894).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της οργανικής μονάδας της έδρας Πάτρας Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.