Προσλήψεις στον Δήμο Λέρου – 10 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη της πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Πλάτανος, Λέρου και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός προθεσμίας τεσσάρων εργάσιμων (4) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λέρου. ( δηλ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 04-7-2017 μέχρι 07-7-2017) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο Λέρου, στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2247360233)

Το κείμενο της προκήρυξης