ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Προκήρυξη για Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Κηφισιά, 08-07-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. πρωτ.: 30253
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Διονύσου και Μυρσίνης 2
Τ.Κ 14562, Κηφισιά
Πληροφορίες Σκουτέρη Θ.
E-mail : [email protected]
Τηλέφωνο : 213 2007274, -275, -276
FAX : 213 2007273

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΜΜΙΣΘΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (παρ.2) του Ν. 3966/2011
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 77 και 93 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/2014
4. Την υπ’αρ. 27230/07-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Το υπ’αρ. 8520/26-02-2015 ερώτημα του Δήμου μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία Εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
6. Το υπ’αρ. 7725/5-3-2015 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση της έμμισθης θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Κηφισιάς, του οποίου η θητεία ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, αποτελεί έναν θεσμό διαμεσολαβητικής, εξωδικαστικής επίλυσης των προβλημάτων μεταξύ δημοτών και δημοτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα οι αρμοδιότητές του είναι:

  • η υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και η διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,
  • η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η επιλογή του προσώπου, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την Τακτική Συνεδρίασή του την Τετάρτη 09-09-2015 και ώρα 19:30μμ. Ενδεχόμενη επαναληπτική ψηφοφορία δύναται να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία.

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης αυτής καθώς και τα κωλύματα- ασυμβίβαστα όπως αναφέρονται και ισχύουν, υποβάλλει τη δήλωση υποψηφιότητας κατά την έναρξη της συνεδρίασης συνοδευόμενη από:

α. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας),

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρ.14 του Ν.3852/2010 και γ. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, θεωρεί κατά την κρίση του απαραίτητο στη διαδικασία επιλογής του.

Δύναται επίσης να γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά του οποτεδήποτε, από αναρτήσεως της παρούσης, στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η γνωστοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποβολή της προαναφερόμενης δήλωσης στο Προεδρείο του Συμβουλίου κατά την έναρξη της Διαδικασίας Επιλογής.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι ο Δήμος μας ύστερα από την άκαρπη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αυτής (κατά τις Συνεδριάσεις στις 18-2-2015 και 25-2-2015), απηύθυνε το υπ’αρ. 8520/26-02-2015 ερώτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης προκήρυξης για τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας, έπειτα από τη δεύτερη ανεπιτυχή εκλογή και μετά το πέρας των πρώτων έξι μηνών από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 4 του Ν.4257/14.

Με το υπ’αρ. 7725/5-3-2015 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίστηκε ότι « …και μετά το πέρας των πρώτων έξι μηνών της δημοτικής περιόδου και της, εν τω μεταξύ, ανεπιτυχούς εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί να εκδοθεί νέα προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης αυτής.»

Πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, Διονύσου και Μυρσίνης, τηλ. 2132007274, 275, 276.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Με τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ