Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αρταίων

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αρταίων

Ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του δήμου Αρταίων
Αριθμ. 50642 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2874/05.07.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αρταίων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, σε ένα (1) άτομο,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αποδοχής της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.
Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 15η Ιανουαρίου και 15η Ιουλίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Ο Δήμος Αρταίων αναρτά στην ιστοσελίδα του σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, που θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης, υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, στην οποία δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
β) αριθμό μητρώου ασκουμένου,
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και
δ) ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Επίσης, στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) υπεύθυνη δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μήνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησης στο Δήμο,
β) βεβαίωση δικηγορικού συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης και,
γ) φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τη μια διαθέσιμη θέση, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αρταίων.
Ο επιλεγείς, το όνομα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα πρέπει να προσκομίσει τους τίτλους σπουδών του και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Yπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης, είναι ο εκάστοτε υπηρετών στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου δικηγόρος.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αρταίων ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης του δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.