Προσόντα και προϋποθέσεις διορισμού για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Προσόντα και προϋποθέσεις διορισμού για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Πως ορίζονται οι Δικηγόροι του Δημοσίου

NOMOΣ 4484/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 110/01.08.2017
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 29
Διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
1. α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α ́324), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4370/2016 (Α ́ 37), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, στις εξής περιπτώσεις:  αα) Για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή λόγοι για την κατ ́ εξαίρεση άσκηση αίτησης αναίρεσης, ββ) για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτελέσεως (κοινής και διοικητικής), γγ) για τη μη άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ μέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, και δδ) για την εισαγωγή ή μη στο ακροατήριο των πάσης φύσεως υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 (Α ́8) και του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α ́97).
Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη συντάσσεται ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης και περιέχει συνοπτική αιτιολογία.».
β) Το άρθρο 65 του ν. 4055/2012 (Α ́51) και η κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 178/2012 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β ́2026) καταργούνται.2. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται:
α) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή στους οριζόμενους δικηγόρους ανατίθεται η δικαστική εκπροσώπηση και η υπεράσπιση εν γένει των υποθέσεων του Δημοσίου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση κάθε εξώδικης νομικής υπόθεσης αυτού, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παροχής νομικών συμβουλών και σύμπραξης με τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόμιμη ενέργεια που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.

β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξ αιτίας των οποίων οι υπηρετούντες σε αυτά δεν μπορούν, για δικαιολογημένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαιτέρως αυξημένο φόρτο εργασίας που οφείλεται στις περιστάσεις αυτές.
Στην περίπτωση αυτή οι Δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται ειδικά, με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 και αμείβονται καθ ́ υπόθεση, έχοντας την υποχρέωση να συνεργάζονται με τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Σε έδρες ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του πρωτοδικείου. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε καθ ́ υπόθεση, εφαρμοζομένου του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης, είτε για μια διετία, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3.».

3.α) Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α ́ 39).».

β) Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α ́214), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α ́180), καταργείται.