Προσωρινή παραχώρηση μουσείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Προσωρινή παραχώρηση μουσείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Εγκρίνονται οι όροι, οι διαδικασίες και καθορίζονται τα όργανα χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων συμβατών με το χαρακτήρα τους ως μνημείων όπως ενδεικτικά συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και καλλιτεχνική τους αξία.Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4521/16.10.2018
Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνονται οι όροι, οι διαδικασίες και καθορίζονται τα όργανα χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων συμβατών με το χαρακτήρα τους ως μνημείων όπως ενδεικτικά συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και καλλιτεχνική τους αξία.

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων

1. Οι απαιτούμενες για την προετοιμασία της εκδήλωσης εργασίες, καθώς και τυχόν δοκιμές πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η επίσκεψη του μνημείου/χώρου/μουσείου από το κοινό, καθώς και η χρήση των πωλητηρίων και των αναψυκτηρίων του ΤΑΠ. Ο διοργανωτής επίσης μεριμνά ώστε να μην παρακωλύονται τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στο μνημείο/χώρο/μουσείο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

2. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ελαφρές και αναστρέψιμες, να μην προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο/χώρο/μουσείο και να απομακρύνονται το αργότερο την επομένη από τη λήξη της εκδήλωσης με ευθύνη του διοργανωτή. Σημειώνεται επίσης ότι δεν πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή ή να στηρίζονται επί των μνημείων/εκθεμάτων και να παρεμποδίζουν τη διέλευση των επισκεπτών.

3. Η ένταση εξόδου τυχόν μεγαφωνικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ελεγχόμενη με μέγιστο όριο τα εκατό (100) ντεσιμπέλ και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο/τα εκθέματα.

4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σε τμήματα και μέλη μνημείων ή σε εκθέματα, καθώς και η επικόλληση ενδείξεων αρίθμησης. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετακίνηση διάσπαρτων λίθων ή άλλων στοιχείων από το μνημείο ή από τον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και εκθεμάτων μουσείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν στερεώσεις κατασκευών ή άλλες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες των εκδηλώσεων.

5. Δεν επιτρέπεται η στερέωση φωτιστικών και ηχητικών σωμάτων ή άλλων αντικειμένων σε άμεση επαφή με τμήματα ή μέλη του μνημείου και με εκθέματα. Ο διοργανωτής μεριμνά για τη σωστή μόνωση των καλωδιώσεων, καθώς και για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός του μνημείου/χώρου/μουσείου και του περιβάλλοντα χώρου του παρά μόνο σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη του εντεταλμένου υπαλλήλου της αρμόδιας Περιφερειακής/Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας.

6. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η χρήση πυροτεχνημάτων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών, φορητών συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και η χωρίς ειδική άδεια αφή κεριών και πυρσών.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση και ρίψη για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσματα, υλικών που είναι δύσκολο να περισυλλεγούν, όπως είναι π.χ. το φελιζόλ, ο χαρτοπόλεμος κ.λπ.

8. Η είσοδος και η στάθμευση των οχημάτων ή μηχανημάτων πραγματοποιείται από προκαθορισμένες προσβάσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια Περιφερειακή / Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η προσέγγιση στο χώρο βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών. Εξαιρούνται τα οχήματα που:
α) δεν υπερβαίνουν τους δέκα (10) τόνους μικτού βάρους και εξυπηρετούν την αποκομιδή των απορριμμάτων ή τη μεταφορά των υλικών,
β) μεταφέρουν άτομα με αναπηρία,
γ) εξυπηρετούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, η κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στους χώρους ακολουθεί ειδική διαδρομή που υποδεικνύεται από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

9. Ο διοργανωτής λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης.

10. Το μνημείο/χώρος/μουσείο αποδίδεται καθαρό(ς) την επομένη της εκδήλωσης στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, η απομάκρυνση των σκηνικών ή άλλων στοιχείων, ο καθαρισμός και εν γένει ο ευπρεπισμός του χώρου πριν και αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης βαρύνει τον διοργανωτή και πραγματοποιείται με την εποπτεία της αρμόδιας Περιφερειακής/Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας.

11. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων και η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, που αφορούν σε εμπορικά προϊόντα που δεν σχετίζονται με την εκδήλωση στα παραχωρούμενα μνημεία/χώρους/μουσεία. Η τοποθέτηση υλικού προβολής της εκδήλωσης και του διοργανωτή ακολουθεί τις προδιαγραφές που θέτει η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

12. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ο διοργανωτής λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τόσο του μνημείου/χώρου/μουσείου όσο και των συμμετεχόντων/παρισταμένων στην εκδήλωση και σε τυχόν δοκιμές σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Περιφερειακής/Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ατυχήματος το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει, διατηρεί δε αξίωση για ανόρθωση κάθε ζημίας.

13. Στην περίπτωση τοποθέτησης σκηνικών εγκαταστάσεων τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ελαφρές κατασκευές. Αποκλείονται οι μεγάλες και βαριές κατασκευές, που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο μνημείο/χώρο/μουσείο. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σκηνικών και ικριωμάτων πάνω στο μνημείο/μουσείο. Δεν επιτρέπονται εργοταξιακές δραστηριότητες βαριάς μορφής, αλλά επιτρέπεται η απλή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ολοκληρωμένων, λυόμενων και ελαφρών κατασκευών οι οποίες προσαρμόζονται στο χώρο. Για τη μεταφορά, εγκατάσταση και αποξήλωση τόσο των σκηνικών όσο και του λοιπού εξοπλισμού της παράστασης, καθώς και για την επίλυση άλλων τεχνικών προβλημάτων, θα προηγείται συνεννόηση με την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία.

14. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εντός του παραχωρούμενου μνημείου/χώρου/μουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και πιθανών δοκιμών. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι υπεύθυνος για τη σχετική ενημέρωση του κοινού από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Ο διοργανωτής είναι επίσης υπεύθυνος για την ενημέρωση των προσερχομένων για την αποφυγή υποδημάτων με αιχμηρά τακούνια.

15. Οποιαδήποτε περαιτέρω δαπάνη προκύψει κατά τη διάρκεια της παραχώρησης βαρύνει το διοργανωτή.

16. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων εκ μέρους του διοργανωτή λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την εξέταση αντίστοιχων μελλοντικών αιτημάτων του.

17. Σε περίπτωση μη προκαταβολής του συνόλου των αναλογούντων τελών υπέρ του ΤΑΠ η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιείται.

18. Τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας.Άρθρο 2
Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας προσωρινής παραχώρησης χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων

1. Για την έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης μνημείου/χώρου/μουσείου ή μνημείων/χώρων/μουσείων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Περιφερειακών /Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών, πλην των μνημείων/χώρων/μουσείων της παραγράφου 1Β3, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1Α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης:
i. Συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης. Σε αυτό αναφέρονται απαραιτήτως: α) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το παραστατικό είσπραξης, β) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, γ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, δ) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, ε) το πρόγραμμα-ρεπερτόριο, στ) οι συντελεστές, ζ) ο τεχνολογικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους εφέ), η) οι σκηνικές εγκαταστάσεις (προσαρμοσμένες στο αιτούμενο μνημείο/χώρο/μουσείο).
ii. Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κλπ) ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες.
iii. Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών (μακέτες, σχέδια κ.λπ.).
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.
v. Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών.
vi. Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
vii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή/και περαιτέρω χρήση του υλικού στο διαδίκτυο συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία, ακόμη και αν δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη.
1Β 1. H αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση παραχώρησης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης και όσων άλλων κριθούν απαραίτητοι για λόγους προστασίας του χώρου/μνημείου/μουσείου.
1B 2. Το αίτημα δύναται να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μνημείου/ χώρου/ μουσείου. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα εντός επτά (7) ημερών στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων το οποίο γνωμοδοτεί κατά την προσεχή συνεδρία και η απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
1Β 3. Για την έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης που αφορά στα παρακάτω μνημεία/χώρους/μουσεία:
α) μνημείο/χώρο/μουσείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO,
β) Ηρώδειο,
γ) Πνύκα,
δ) αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών,
ε) αρχαιολογικός χώρος Σουνίου,
στ) θέατρο πόλεως Αρχαίας Επιδαύρου,
ζ) αρχαιολογικός χώρος Κνωσού,
η) Παναθηναϊκό Στάδιο,
θ) Πρώην Βασιλικό Κτήμα και Θερινό Ανάκτορο Τατοΐου και
ι) Μακρόνησος,
η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να διαβιβάσει την αίτηση, με τις απόψεις της και τον υπολογισμό των τελών στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ (Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων), η οποία με τη σειρά της, την παραπέμπει, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) / Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.). Η Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης παραχώρησης εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου.

Από τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο εξαιρούνται οι παρακάτω χώροι, για τους οποίους ακολουθείται πλήρως η διαδικασία των παραγράφων 1Β 1 ή 1Β 2, κατά περίπτωση, του παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης μετά από γνώμη του Συμβουλίου:
1. Χώρος στάθμευσης Ιερού Ασκληπιού Επιδαύρου
2. Χώρος στάθμευσης Μυκηνών
3. Χώρος στάθμευσης Τίρυνθας
4. Διαμορφωμένος χώρος ναού Επικουρίου Απόλλωνα
5. Αύλειος χώρος Βασιλικών Τάφων Αιγών
6. Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στην τάφρο της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου
7. Ξύλινο θέατρο στο Πυθαγόρειο Σάμου
8. Αύλειοι χώροι/αίθρια μουσείων της περίπτωσης α της παρούσης παραγράφου.

2. Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών/Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και όλες οι εκδιδόμενες αποφάσεις περιέχουν υποχρεωτικά τον προσδιορισμό του ποσού των καταβλητέων τελών, που έχει υπολογιστεί για την παραχώρηση, ανά ημέρα χρήσης και στο σύνολο, καθώς και του ποσού που αφορά σε τυχόν φωτογράφηση, κινηματογράφηση και περαιτέρω χρήση του οπτικοακουστικού υλικού.

3. Όλες οι αποφάσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης, κοινοποιούνται στον αιτούντα, το ΤΑΠ (με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου) και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.

4. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διενέργεια της εκδήλωσης, και αναγράφει στο παραστατικό της πληρωμής τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης, στην οποία αφορούν τα τέλη που καταβάλλει. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιεί αμελλητί στο ΤΑΠ και στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση για την προετοιμασία της εκδήλωσης.

5. Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το όργανο χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ή για την παραχώρηση χρήσης ενός ή περισσοτέρων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακινήτων μνημείων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων. Σε αυτή είναι δυνατόν να καθορίζονται κατά περίπτωση ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός παραστάσεων και εκδηλώσεων ετησίως, ο αριθμός ημερών δοκιμών πριν από κάθε παράσταση, καθώς και ο αριθμός θεατών.

6. Για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατ΄ επανάληψη στους ίδιους χώρους/μνημεία/μουσεία της παρ. 1Β3 από τους ίδιους φορείς με τα ίδια χαρακτηριστικά και για τους ίδιους σκοπούς, η έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης χορηγείται από τις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, εφόσον έχει εκδοθεί στο παρελθόν σχετική απόφαση κατόπιν γνωμοδότησης από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο.

7. Όταν η παραχώρηση χρήσης οποιουδήποτε χώρου/μνημείου/μουσείου αφορά σε εκδήλωση, στην οποία η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ είναι συνδιοργανωτής, η σχετική απόφαση εκδίδεται απευθείας από αυτή και κοινοποιείται στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

8. Για δράσεις αμιγώς εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσεία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της παρ. 1Β3 και εντός ωραρίου λειτουργίας αυτών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σχολικών εκδρομών χωρίς άμεσο ή έμμεσο εμπορικό χαρακτήρα με μικρή διάρκεια και λιτά μέσα, η έγκριση χορηγείται από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία. Η εκδήλωση δεν θα παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των χώρων/μνημείων/μουσείων. Το παραπάνω δεν αφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα, για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις αδειοδότησης από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Με την παρούσα παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ42/1017/61/10-4-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1189/B/10-4-2012) και το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 25/ 4746/ 23-1-2004 (ΦΕΚ 88/Β/23-1-2004) Υ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως