Προστατευμένες Περιοχές Πλου

Αριθμ. 2331.10/554/2016 – ΦΕΚ B 99 – 27.01.2016
Χαρακτηρισμός Διαδρομών ως Προστατευμένες ή Ειδικά Προστατευμένες Περιοχές Πλου

Οι θαλάσσιες διαδρομές με τα έναντι αυτών ανεμολογικά στοιχεία για αναστολή απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών των Ε/Γ- Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου χαρακτηρίζονται ως «Προστατευμένες Περιοχές Πλου»