Προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ΚΦΔ. Δεν αναστέλλεται τον Αύγουστο

Ενημέρωση 06-08-2014

Με τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικοί θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 του ΚΦΔ ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, αλλά και η αναστολή επίσης της προθεσμίας των 60 ημερών προς έκδοση αποφάσεων από την ως άνω Υπηρεσία, κατά το διάστημα από την 1n έως την 31η Αυγούστου.

Το κείμενο της τροπολογίας (pdf)

—–

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Κατόπιν της υποβολής σχετικών ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να μην υποβληθούν ενδικοφανείς προσφυγές εκπρόθεσμα, διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν αναστέλλεται για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, δηλαδή δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία αφορά τις προθεσμίες για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, τα οποία προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Η Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών)

Σχετικά:

Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

ΓΓΔΕ. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών