Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Αριθμ. οικ. 171331 – ΦΕΚ Β 2932 – 20.11.2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 998/1979 (Α΄ 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 14, 45-60, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Το Ν. 2939/2001 (Α΄ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
4. Το Ν. 3208/2003 (Α΄ 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Ν. 3937/2011 (Α΄ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού.
9. Το Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ? Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ? Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
10. Το Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις».
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
12. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (Β΄ 1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
13. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 1958/2012 (Β΄ 21) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την ΥΑ 15277/2012 (Β΄ 1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
15. Την ΚΥΑ Φ.15/4187/266/12 (ΦΕΚ Β’ 1275) «Καθορισμός Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β΄ Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου για τα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του παραρτήματος XII της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
α/α 9 «Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής» και
α/α 10 «Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν την διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α.)».

2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της Υ.Α. 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 και μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου.

3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
1. Για τα έργα και δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που κατατάσσονται στην 12η Ομάδα του παραρτήματος XII της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Για την υπαγωγή τους σε ΠΠΔ ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/12.

2. Η ως άνω αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά τόσο σε νέα έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφιστάμενα/ες που εκσυχρονίζονται, τροποποιούνται ή βελτιώνονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/12, ή των οποίων η άδεια ανανεώνεται, επανεκδίδεται ή εκδίδεται για πρώτη φορά.

Άρθρο 3
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
1. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας καθορίζονται στο παράρτημα Α.

2. Η τήρηση των ΠΠΔ αποτελεί ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και είναι υποχρεωτική τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.
Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας το παράρτημα Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα της υποομάδας 12 «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» της Υ.Α. 1958/2012 με α/α 9 και α/α 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.)
ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ, ΧΑΛΙΚΙ, κ.α.).
Α. Γενικές Δεσμεύσεις
Α.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.
Α.2 Η υδροδότηση της μονάδας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα. Σε περίπτωση γεώτρησης, ο φορέας της μονάδας να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί τους όρους και της προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄1784) και την ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Α.3 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα, ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση το μέρος του οικοπέδου, στο οποίο αποθηκεύονται τα ΟΤΚΖ, να είναι τσιμεντοστρωμένο. Στην περίπτωση αποθήκευσης ΑΗΗΕ, να ακολουθούνται οι τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, του άρθρου 17 του Π.Δ. 117/2004.
Α.4 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων χωρίς άδεια για πάσης φύσεως εργασίες, αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
Α.5 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή με εγκεκριμένες μελέτες.
Α.6 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να καλύπτονται με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
Α.7 Απαγόρευση η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
Α.8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
Α.9 Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει».
Α.10 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.
Α.11 Η τυχόν υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων καθώς και η τυχόν διάθεση των υλικών που θα προκύψουν, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας οικείας δασικής υπηρεσίας.
Α.12 Το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την κατασκευή ή/και την λειτουργία του.
Α.13 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Β. Θόρυβος
Β.1 Να τηρούνται στα όρια του οικοπέδου της μονάδας οι ειδικές οριακές στάθμες θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α’ 293), όπως ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
Β.2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
Β.3 Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ’ αριθμ. 9272/2007 (ΦEK Β΄ 286) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Β.4 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Β5.
Β.5 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχους με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
Β.6 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
Β.7 Σε περίπτωση που τα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν κλειστού τύπου εγκαταστάσεις είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου θορύβου (ηχομόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο εντός των χωρών εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Αέρια Απόβλητα
Γ.1 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α΄) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
Γ.2 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
Γ.3 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης.
Γ.4 Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/30-03-2011) – Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

Δ. Υγρά Απόβλητα
Δ1 Στην περίπτωση που τα υγρά απόβλητα διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο (σηπτική δεξαμενή) να τηρούνται τα ακόλουθα:
Δ1.1 Να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 1999 (ΦΕΚ Δ΄ 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.
Δ1.2 Οι ωφέλιμες διαστάσεις της σηπτικής δεξαμενής ή των σηπτικών δεξαμενών, να επαρκούν για τις ανάγκες του έργου
Δ1.3. Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα με τις ποσότητες των παραγόμενων υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο με τις ποσότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ετησίως.
Δ2 Στην περίπτωση που τα υγρά απόβλητα του έργου διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης αστικών αποβλήτων, να τηρούνται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει και οι εκάστοτε όροι του Κανονισμού λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. Η σύνδεση του έργου με το δίκτυο αποχέτευσης να είναι νόμιμη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ε. Στερεά Απόβλητα
Ε.1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Ε.2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β΄/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/2012).
Ε.3 Η διαχείριση των τυχόν ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α΄/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
• Οι συσκευασίες που τυχόν χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις τυχόν συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α΄) και Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α΄) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β΄) όπως ισχύουν.
• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων του φορέα του έργου (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β΄) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄) όπως ισχύει.
• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄).
Ε.4 Η διαχείριση των τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28?3?2006 (ΦΕΚ 383/Β΄), 24944/1159/30?6?2006 (ΦΕΚ 791/Β΄), 8668/2?3?2007 (ΦΕΚ 287/Β΄) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Ε.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β΄) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄) όπως ισχύουν.
Ε.6 Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β΄/17-11-1997).
Ε.7 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να συμμορφώνεται με το εκάστοτε εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

ΣΤ. Ειδικές Δεσμεύσεις για τα έργα και τις δραστηριότητες με Α/Α 9 «Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής»
ΣΤ.1 Η προσωρινή αποθήκευση των προς ανακύκλωση αποβλήτων (εκτός ΟΤΚΖ) θα πρέπει να γίνεται το πολύ για τρία (3) χρόνια πριν την επεξεργασία και ένα (1) έτος πριν την διάθεση τους (ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/02, ΦΕΚ 1572 Β΄/2002). Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες.
Τα ΟΤΚΖ θα πρέπει να αποθηκεύονται, σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ 116/2004, δηλαδή οκτώ (8) ημέρες μέγιστο για τα ΟΤΚΖ, τα οποία έχουν παραδοθεί από ιδιώτες και δέκα (10) ημέρες για τα εγκαταλελειμμένα από ΟΤΑ (άρθρα 8.3 και 9.3 του Π.Δ. 116/2004).
ΣΤ.2 Οι χώροι αποθήκευσης και οι χώροι κίνησης θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι/ασφαλτοστρωμένοι ώστε να μην υπάρξει ρύπανση του εδάφους και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς (διαβροχή κ.λπ.).
ΣΤ.3 Με την είσοδο των υλικών στο χώρο να γίνεται ταξινόμηση και διαχωρισμός αυτών ανάλογα με το είδος του μετάλλου και του τρόπου διάθεσης τους.
Ξεχωριστά πρέπει να αποθηκεύονται τα ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ.
ΣΤ.4 Η προσωρινή αποθήκευση των παλαιών μετάλλων να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή λαδιών στο έδαφος. Η εγκατάσταση να διαθέτει ξεχωριστό σύστημα συλλογής των ομβρίων με ελαιολασποσυλλέκτη για συγκράτηση των ελαιωδών καταλοίπων από όλα τα σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής τους.
ΣΤ.5 Σε περίπτωση διαρροής ελαιωδών αποβλήτων, να γίνεται άμεση συλλογή τους με προσροφητικά υλικά τα οποία να δίνονται μαζί με τα ελαιώδη από τον ελαιοσυλλέκτη σε αδειοδοτημένες εταιρείες για την διαχείρισή τους.
ΣΤ.6 Στον χώρο της μονάδος δεν θα γίνεται καμιά εργασία επεξεργασίας αποβλήτων πέραν της διαλογής.
ΣΤ.7 Η τυχόν προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ να γίνεται χωριστά από οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων και θα πρέπει να γίνεται το πολύ για τρία (3) χρόνια (ΚΥΑ Η.Π. 2940/3508/02, ΦΕΚ 1572/Β΄/2002). Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες.
ΣΤ.8 Οι τυχόν χώροι αποθήκευσης των ΑΗΗΕ πρέπει να είναι καλυμμένοι, προστατευμένοι από τα καιρικά φαινόμενα με αδιάβροχες επιφάνειες, με πρόβλεψη εγκατάστασης συστήματος συλλογής υπερχειλιζόντων.
ΣΤ.9 Η τυχόν προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικινδύνων υγρών ουσιών στο έδαφος. Τυχόν επικίνδυνα υγρά που διαρρέουν πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία ανάλογα με το είδος τους, τα οποία να αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους κλειστούς χώρους με ειδική σήμανση που να διαθέτουν σύστημα συλλογής τυχόν διαρροών. Τα υγρά επικίνδυνα απόβλητα να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης.
ΣΤ.10 Η τυχόν αποθήκευση των ΑΗΗΕ που περιέχουν αέρια που καταστρέφουν τον όζον της ατμόσφαιρας (CFCs) να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάτρηση ή βλάβη τους και απελευθέρωση των αερίων.
ΣΤ.11 Γενικά η τυχόν προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του (ΠΔ 117/ΦΕΚ 82/Α΄/2004) και να παραδίνονται ανά τακτά διαστήματα σε αδειοδοτημένους συλλέκτες συμβεβλημένους με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης. Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία πέρα από την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση τους προς τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
ΣΤ.12 Η τυχόν παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση ΟΤΚΖ να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και….. του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».
ΣΤ.13 Η τυχόν παραλαβή ή και η προσωρινή αποθήκευση των ΟΤΚΖ πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε κατασκευαστικά στοιχεία ή σε δυνάμενα στοιχεία να ανακτηθούν ως ανταλλακτικά ή να ανακυκλωθούν.
ΣΤ.14 Τα ΟΤΚΖ μεταφέρονται προς και από την εγκατάσταση με συλλέκτες – μεταφορείς, οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια καθώς και σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
ΣΤ.15 Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης ΟΤΚΖ θα πρέπει να διαθέτουν σύμβαση συνεργασίας με διαλυτήρια ΟΤΚΖ, τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ.
Στην περίπτωση που αποθηκεύονται στον χώρο τμήματα ΟΤΚΖ, εφόσον αυτά προέρχονται από τα διαλυτήρια ΟΤΚΖ που είναι ενταγμένα στο δίκτυο του εγκεκριμένου συστήματος, θα πρέπει αφενός αυτά να αποθηκεύονται ξεχωριστά των υπολοίπων υλικών και αφετέρου να υπάρχει αναφορικά με τη δραστηριότητα αυτή (αποθήκευση τμημάτων ΟΤΚΖ) σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, στο οποίο θα υποβάλλονται τα στοιχεία διακίνησης των τμημάτων ΟΤΚΖ με σκοπό την παρακολούθηση εκ μέρους του συστήματος της διακίνησης όλων των υλικών – αποβλήτων προερχόμενων από τη διάλυση των ΟΤΚΖ. Τα τμήματα ΟΤΚΖ μεταφέρονται προς και από την εγκατάσταση με συλλέκτες – μεταφορείς, οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια καθώς και σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
ΣΤ.16 Απαγορεύεται η εναπόθεση των ΟΤΚΖ επί άλλων ΟΤΚΖ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη κατασκευή στην οποία τα ΟΤΚΖ να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να είναι σε επαφή.
ΣΤ.17 Σε περίπτωση εξαγωγής αποβλήτων στο εξωτερικό να τηρούνται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1013/07, αναφορικά με την μεταφορά των αποβλήτων καθώς και τις λοιπές διατάξεις της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας σχετικά με την διασυνοριακή μεταφορά στερεών αποβλήτων.
ΣΤ.18 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β΄) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ζ. Ειδικές Δεσμεύσεις για τα έργα και τις δραστηριότητες με Α/Α 10 «Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν την διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α.)».
Ζ.1 Στους χώρους ιδιοκτησίας του έργου, όπου κινούνται φορτηγά οχήματα, στην εναπόθεση των κοκκωδών υλικών, αλλά και στον τυχόν χώρο ύπαρξης του κόσκινου, να υπάρχει μόνιμο εγκατεστημένο σύστημα διαβροχής. Με το ίδιο σύστημα θα γίνεται η διαβροχή των σωρών των κοκκωδών υλικών και των ελεύθερων χώρων που μπορεί να είναι πηγές διάχυτων εκπομπών σκόνης. Στην περίπτωση τυχόν δημιουργίας μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων από τις εργασίες διαβροχής, να προβλεφτεί η δημιουργία εντός του γηπέδου, μικρής δεξαμενής συλλογής και καθίζησής του, με τα αντίστοιχα κανάλια συλλογής. Η λάσπη που θα καθιζάνει στην δεξαμενή, να αντλείται και να μεταφέρεται προς ξήρανση και από εκεί να διατίθεται είτε προς ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, είτε σε νόμιμο χώρο διάθεσης απορριμμάτων.
Ζ.2 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά την διάρκεια των εργασιών φορτοεκφόρτωσης λεπτόκοκκων υλικών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την διασπορά-μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση, όπως και να πραγματοποιείται συνεχής διαβροχή των σωρών και των χώρων ανατροπής των οχημάτων εντός της έκτασης επέμβασης.
Ζ.3 Οι σωροί αποθήκευσης των λεπτόκοκκων υλικών, να σκεπάζονται με ειδικά καλύμματα, ειδικά όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Τα ευαίσθητα διακινούμενα υλικά (π.χ. σάκοι τσιμέντου, γύψου κ.λπ.) να φυλάσσονται εντός στεγασμένης αποθήκης.
Ζ.4 Να επιλεχθούν διαδρομές των βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης του έργου, οι οποίες να διέρχονται εκτός των κατοικημένων περιοχών, όπου είναι εφικτό. Οι ταχύτητες κίνησης των οχημάτων μεταφοράς υλικών να είναι μικρές, προς αποφυγή ατυχήματος αλλά και ανεξέλεγκτης πρόκλησης σκόνης, ειδικά κατά την διέλευσή τους από τυχόν χωμάτινα τμήματα οδών και ειδικά κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Όλα τα οχήματα που θα μεταφέρουν λεπτόκοκκα υλικά, αυτά θα είναι υποχρεωτικά σκεπασμένα με ειδικό κάλυμμα και δεν θα είναι υπερπληρωμένα.
Ζ.5 Οι ποσότητες των αποθηκευμένων οικοδομικών υλικών στο έργο, να προμηθεύονται από νόμιμους τροφοδότες και λατομεία, ειδικά όσον αφορά τις διακινούμενες ποσότητες άμμου, μετά των κατάλληλων παραστατικών.

Άρθρο 6
Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ
Οι διαδικασίες της παρούσας Υπουργικής Απόφασης δύναται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ