Το πρωτοχρονιάτικο λαχείο

Αριθμ. απόφ. 131/2/21−11−2014 – ΦΕΚ B 3170 – 26.11.2014

Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης.