Πρωτοδικείο Αθηνών. Οδηγίες στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους για παράδοση σάκου εκλογών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2023

Οι κ.κ. Δικαστικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν κατά τη προσέλευσή τους στο Πρωτοδικείο τα κάτωθι:

ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ (προς έλεγχο)

1. Την Αναφορά τους προς τον κ. Έφορο.
2. Το Πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
3. Το Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών και Υποψηφίων.
5. Τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT tablet) και τα περιφερειακά της (συσκευασία, φορτιστή), ενημερωμένη ως προς τους Συνδυασμούς και τους Υποψηφίους, επαρκώς φορτισμένη και σε λειτουργία.
6. Υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων (εφόσον υπάρχουν).
7. Τα τηλεγραφήματα (εκτός του πρώτου αντίτυπου που δίνεται στο Δήμο και του δεύτερου που δίνεται στην Περιφέρεια).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Βιβλία θα παραλαμβάνονται μόνο κατόπιν ελέγχου τους από τον αρμόδιο Δικαστικό Λειτουργό ως προς το ορθό κλείσιμο και τη σωστή συμπλήρωσή τους, ήτοι το κλείσιμό τους με την ύπαρξη των υπογραφών από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, την καταχώριση όλων των συνδυασμών και υποψηφίων με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη των εκλογών, ακόμα κι εκείνων που δεν έλαβαν ψήφο ή σταυρό προτίμησης, αντίστοιχα, καθώς και την εξαγωγή του συνόλου των ψήφων/σταυρών προτίμησης σε έκαστο εξ αυτών στα Βιβλία Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών και Υποψηφίων (και το μηδέν).

Εφόσον χρησιμοποιηθούν αντίγραφα σελίδων των εκλογικών βιβλίων με μηχανογραφημένα τα ονόματα των Συνδυασμών και των Υποψηφίων, πρέπει αυτά να συρραφούν στα εκλογικά βιβλία που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, να σφραγιστούν σε κάθε σελίδα και να υπογραφούν στο τέλος τους από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΕΝΤΟΣ ΣΑΚΟΥ

1. Τακτοποιημένα τα έγκυρα ψηφοδέλτια, τοποθετημένα κατά συνδυασμό.
2. Τα λευκά ψηφοδέλτια.
3. Τα άκυρα ψηφοδέλτια.
4. Τον Εκλογικό Κατάλογο.
5. Δηλώσεις εκλογέων – πλην των διπλοεγγεγραμμένων – και βεβαιώσεις (εφόσον υπάρχουν), π.χ. βεβαιώσεις ένστολων που ψηφίζουν στο Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι ότι δεν έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 Π.Δ. 26/2012, πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια προκειμένου να ψηφίσουν οι εκλογείς που παραλήφθηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους.
Αντίθετα, ουδέν άλλο έγγραφο παραδίδεται στο Πρωτοδικείο, ιδίως χρησιμοποιημένοι και μη φάκελοι ψηφοφορίας, αχρησιμοποίητα ψηφοδέλτια, βιβλία εκλογικής νομοθεσίας, εγκύκλιοι, γραφική ύλη.

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, να προσέλθουν στο Πρωτοδικείο για την παράδοση του εκλογικού υλικού στις αίθουσες ακροατηρίων που εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα αμέσως μετά τη συμπλήρωση των Εκλογικών Βιβλίων και την καταχώριση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο tablet, ενώ προς διευκόλυνσή τους, εντός του Πρωτοδικείου θα βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προς παραλαβή του αντιγράφου του Πρακτικού Νο2 του Βιβλίου Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής που προορίζεται για τον Περιφερειάρχη.

 

Τα κτίρια και οι αίθουσες παράδοσης του εκλογικού υλικού