Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας ΚΔΑΠ

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας ΚΔΑΠ

Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.15171 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 827/24.02.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης

Η υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332) τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«3. Η περ. γ’ του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 (Β΄ 1327) όμοιας τροποποιείται ως εξής: «γ) έναν πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό ή αρχιτέκτονα της οικείας περιφερειακής ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας.».».

2. Η περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του π.δ. 41/2018 (Α’ 80)».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα, αν διαθέτει, σε διαφορετική δε περίπτωση σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων του Κέντρου.».

4. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4, η φράση «άρθρου 13», αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 14».

5. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 η φράση «με την παρ. 5 του άρθρου 13», αντικαθίσταται από τη φράση «με την παρ. 6 του άρθρου 14».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και σε κάθε περίπτωση εντός κατοικημένων περιοχών και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Ως κατοικημένες περιοχές κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου νοούνται:
α) οικισμοί εκτός σχεδίου, οικοδομημένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί οικοδομήσεως εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 και
β) εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση από τα όρια σχεδίου πόλης ή οικισμού και πάντως όχι πέραν του ενός χιλιομέτρου από τα όρια αυτά, ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές φέρουν τα χαρακτηριστικά της περ. α’.».

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 τροποποιείται, ώστε η ρύθμισή του να καταλαμβάνει και Κ.Δ.Α.Π. που στεγάζονται σε εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν και μονάδες προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1, προϋπόθεση δε για την αδειοδότησή του είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς του από άτομα με αναπηρία. Κατ’ εξαίρεση, αδειοδοτημένα, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, Κ.Δ.Α.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως στις ίδιες εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν και αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ή μονάδες προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούν μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και των μονάδων προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 τροπο-ποιείται, η υποπερ. δδ’ της περ. α’ της ίδιας παραγράφου καταργείται, στην ίδια παράγραφο προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π. και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π. που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του εξωτερικού χώρου, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον: α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία,
β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός), εε) καζίνο,
γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής,
δ) απόσταση από πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη στην οικεία νομοθεσία απόσταση για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων αυτών από ΚΔΑΠ και αν τέτοια απόσταση δεν προβλέπεται ρητά, από κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.».

9. Στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:
«β. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για δεκαπέντε (15) παιδιά. Εντός της αίθουσας οφείλουν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) νιπτήρες. Το δάπεδο της αίθουσας οφείλει να φέρει επίστρωση αντιολισθητικών υλικών. Η ανωτέρω δυναμικότητα δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25). Όταν οι χώροι απασχόλησης των παιδιών δεν περιορίζονται στους ελάχιστους προβλεπόμενους, ήτοι σε μία αίθουσα απασχόλησης ή μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, σύμφωνα με την περ. α’, και μία αίθουσα κατασκευών, οι επιπλέον αίθουσες κατανέμονται ισομερώς αφενός σε αίθουσες απασχόλησης ή μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού αφετέρου σε αίθουσες κατασκευών, αν δε ο αριθμός τους είναι περιττός, η μία επιπλέον αίθουσα δύναται να είναι είτε απασχόλησης ή μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού είτε κατασκευών, κατ’ επιλογή του φορέα».

10. Το δεύτερο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται, στην ίδια περίπτωση προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η περ. ε’ διαμορφώνεται ως εξής:
«ε. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. ανά τριάντα (30) παιδιά, ταυτόχρονα απασχολούμενα στο Κέντρο, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται από αγόρια και το άλλο από κορίτσια. Aνεξαρτήτως της δυναμικότητας της δομής και του βάσει αυτής αριθμού των απαιτούμενων W.C., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ένα εξ αυτών οφείλει να έχει προδιαγραφές W.C. για άτομα με αναπηρία, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο από αγόρια όσο και από κορίτσια με ελαφράς μορφής κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, καθώς και από άτομα με αναπηρία που είναι μέλη του προσωπικού της δομής ή συνοδοί των φιλοξενουμένων παιδιών. Το προσβάσιμο W.C. κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

11. Η περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«στ. Ένα (1) W.C., το οποίο χρησιμοποιείται από το προσωπικό του Κέντρου και τους συνοδούς των φιλοξενουμένων παιδιών.».

12. Στην περ. ια’ της παρ. 5 του άρθρου 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. ια’ διαμορφώνεται ως εξής:
«ια. Τα Κ.Δ.Α.Π. πρέπει να διαθέτουν δική τους ξεχωριστή είσοδο, αποκλειομένης οποιασδήποτε κοινής πρόσβασης με άλλα τμήματα του ακινήτου εντός του οποίου στεγάζονται. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σε κτίρια, στα οποία στεγάζονται αποκλειστικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) ή άλλες δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ανηλίκους και ηλικιωμένους. Η περ. δεν ισχύει για ήδη αδειοδοτημένες δομές.».

13. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 προστίθεται περ. ιε’ ως εξής:
«ιε) Τα Κ.Δ.Α.Π. δεν δύνανται να στεγάζονται σε χώρους κτιρίων που βρίσκονται άνω του δεύτερου υπέρ το ισόγειο ορόφου, με εξαίρεση τις ήδη αδειοδοτημένες δομές και αυτές που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια.».

14. Στην παρ. 6 του άρθρου 8 η φράση «της παρ. 1 του άρθρου 10» αντικαθίσταται από την φράση «της παρ. 1 του άρθρου 11».

15. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθεται η φράση «, ή βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία του παιδιού.» και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:
«γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8), ή βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία του παιδιού. Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.».

16. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:
«β. Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της δομής, καθώς και κατά τη διάρκεια του ωραρίου, όταν αυτό απαιτείται».

17. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά. Στις δομές που φιλοξενούν λιγότερα από είκοσι πέντε (25) παιδιά ανά βάρδια αναλογούν ομοίως δύο (2) εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο προσωπικό. Στις δομές που φιλοξενούν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) παιδιά αναλογούν τρία μέλη εξειδικευμένου προσωπικού, όταν σε αυτές φιλοξενούνται από είκοσι (26) έως τριάντα οκτώ (38) παιδιά, τέσσερα δε μέλη εξειδικευμένου προσωπικού αναλογούν στις δομές που φιλοξενούν από τριάντα εννέα (39) έως πενήντα (50) παιδιά και αναλόγως καθορίζεται η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/ φιλοξενούμενων παιδιών στις δομές, η δυναμικότητα των οποίων υπερβαίνει τα πενήντα (50) παιδιά.».

18. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 συμπληρώνεται με την προσθήκη πρόβλεψης για την υποβολή Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από τις δομές, στις οποίες το εδάφιο αυτό αφορά, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Τα Κ.Δ.Α.Π. που ήδη λειτουργούν, βάσει άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση την άδεια αυτή. Οι δομές του προηγούμενου εδαφίου και αυτές που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την παρ. 1 διέπονται, ως προς τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις της παρούσας και ειδικότερα από τα άρθρα 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13, οφείλουν δε να υποβάλουν στην αδειοδοτούσα αρχή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους, σύμφωνα με την περ. ια’ της παρ. 2 του άρθρου 4.

19. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:
«Μετά την έκδοση της ρητής εγκριτικής απόφασης ή της τεκμαιρόμενης αντίστοιχης, ο φορέας υποχρεούται να αναρτήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναθεωρημένο σύμφωνα με την ρητή ή τεκμαιρόμενη εγκριτική απόφαση στον ιστότοπό του, αν διαθέτει, σε διαφορετική δε περίπτωση σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων του Κέντρου.».

Άρθρο 2

1. Τυχόν αποφάσεις με τις οποίες, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παρ. 7 του άρθρου 1, ανακλήθηκαν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π., τα οποία λειτουργούσαν νομίμως στις ίδιες εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούσαν και αδειοδοτημένες μονάδες προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρείται ότι ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Οι παρ. 1, 2, 6, 8, 9 και 12 του άρθρου 1 εφαρμόζονται και επί εκκρεμών αιτήσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π., οι δε παρ. 10 και 11 του άρθρου 1 είναι δυνατόν να εφαρμόζονται επί αντίστοιχων εκκρεμών αιτήσεων, κατ’ επιλογή του αιτούντος φορέα.

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που προ-βλέπεται, στην παρ. 2 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1, υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, σε περίπτωση δε παράλειψης υποβολής του επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ από την αρμόδια για την αδειοδότηση των Κ.Δ.Α.Π. Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, βάσει της έκθεσης της παρ. 5 του άρθρου 11 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως