Μονιμοποίηση στο Πυροσβεστικό προσωπικό των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

Μονιμοποίηση στο Πυροσβεστικό προσωπικό των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

Οι προσληφθέντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια, εντάσσονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση, στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικόΑριθμ. 4894 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1125/28.03.2018
Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι οριζόμενοι στην παράγραφο 20 του άρθρου 15 του . 3938/2011 προσληφθέντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό κατά τις παραγράφους 7 και 8 του ίδιου άρθρου, εντάσσονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση, στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Οι εντασσόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των μονίμων πυροσβεστών, όπως προβλέπονται από τους υπηρεσιακούς κανονισμούς του Σώματος, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή εξαίρεση ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις μεταβολές αυτής, τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, το μισθολόγιο, τις βαθμολογικές προαγωγές, και την εξέλιξή τους εν γένει, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου.

Ως ημερομηνία της κατά τα ανωτέρω ένταξης ορίζεται η 1 Απριλίου 2018, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας.

Η απονομή του βαθμού του Πυροσβέστη ανατρέχει με αναδρομική ισχύ στην 9 Φεβρουαρίου 2017 σύμφωνα με το εδάφιο δ’ της παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011.

Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας Πυροσβεστών πενταετούς θητείας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 15, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4455/2017.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως