Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ. Εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις

Αριθ. Φ.151/108930/Β6 – ΦΕΚ Β 2016 – 24.07.2014

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων
Η πρόσκληση – Ανακοίνωση – υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές εξετάσεις γίνεται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνο και αναρτάται με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στο διαδικτυακό του τόπο.
Οι ειδικές εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. διενεργούνται το μήνα Οκτώβριο και διαρκούν τρεις (3) ημέρες.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά και χρόνος και τόπος υποβολής τους
Oι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές εξετάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου, εκάστου έτους.
Η ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στο διαδικτυακό του τόπο και στην διαύγεια.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Έντυπη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, η οποία χορηγείται από το Τμήμα.
β) Τίτλος σπουδών.
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση.
ε) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένος που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη γραμματεία του Τμήματος.

Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
Επιτροπή Εξετάσεων
1. Οι Ειδικές Εξετάσεις διενεργούνται από τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
Η επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από καθηγητές και λέκτορες, που διδάσκουν καλλιτεχνικά μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ..

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ΄ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές, μέλος της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια των εξετάσεων και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους αναφέρονται στην ανακοίνωση των Ειδικών Εξετάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ.

5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.

6. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των Ειδικών Εξετάσεων, ορίζει τα προς εξέταση θέματα, συγκροτεί τις αρμόδιες επιτροπές και ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. εκτελούν και παραδίδουν την τελευταία ημέρα των εξετάσεων δύο (2) εικαστικά έργα ασπρόμαυρα σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι ή ένα (1) εικαστικό έργο ασπρόμαυρο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα (1) εικαστικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού ή ένα απτικό έργο με πυλό από πρότυπο που τοποθετείται προς σχεδίαση ή παραγωγή, επιπροσθέτως προσκομίζουν φάκελο με εργασίες. Ο αριθμός των έργων του φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έργα σε σχέδιο και χρώμα.
Επί των έργων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.
Οι υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων και τοποθετεί το θέμα στην αίθουσα των διαγωνιζομένων.

3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια και ο πυλός διατίθενται από το Τμήμα ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εποπτείας
1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων αποτελείται από τον επόπτη και τους Επιτηρητές
2. Ως επιτροπή εποπτείας ορίζονται μέλη ΕΤΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, Διοικητικοί υπάλληλοι του Τμήματος των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων.
3. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχόμενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους
1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων και τις δύο ημέρες των εξετάσεων.
Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας των υποψηφίων, η επιτροπή εξετάσεων ανακοινώνει νέο πρόγραμμα εξετάσεων με άλλο θέμα, για μια φορά.
2. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται ύστερα από την έγκριση του Επιτηρητή.
3. Κατά την είσοδο γίνεται έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζομένων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψήφιου» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.
Το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψήφιου» τοποθετείται από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζομένους με φροντίδα των Επιτηρητών.
2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων που γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του.
Ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου τοποθετεί όλα τα έργα του σε ειδικό φάκελο επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου τα οποία σφραγίζονται με αδιαφανές ειδικό χαρτί και σφραγίζεται ο φάκελος
4. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρούσης Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων η συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπεύθυνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων διαιρούμενα δια του αριθμού των μελών αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι καθ’ υπέρβαση σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγησή τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής
1. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, ανακοινώνει τα αποτελέσματα με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν για εγγραφή σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.
2. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.
3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Η έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2014-2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/2013).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.151/16946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/2.11.2011) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ»
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
5. Την έκφραση γνώμης της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 176/28-01-2014) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 2883/19-03-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5 (Φ.Ε.Κ. 1618/τ.Β/19-06-2014) Απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,