Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις

Αριθμ. Φ.151/108929/Β6 – ΦΕΚ Β 2016 – 24.07.2014

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθ” υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α΄156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων
1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διενεργούνται μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, εκάστου έτους.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους
1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και είναι τα εξής:

α) αίτηση συμμετοχής (έντυπο χορηγείται από την Γραμματεία),
β) τίτλος σπουδών,
γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,
δ) πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση,
ε) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
στ) φάκελο 10-15 έργων της επιλογής του υποψηφίου διαστάσεων 50×70 cm.

2. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επιδεικνύει πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

3. Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων
1. Οι εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εξετάσεων που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο οριζόμενος ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
3. Το λεπτομερές πρόγραμμα, n διάρκεια των εξετάσεων και οι υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
4. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικές Μακεδονίας, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Τμήματος,
5. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει απαρτία όταν υπάρχει πλειοψηφία των μελών της.
6. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη νια τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθορίζει τα θέματα, ορίζει τους επιτηρητές, επιλαμβάνεται και επιλύει οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τις εξετάσεις, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί και καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων, ο οποίος επικυρώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες
1. Oι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εκτελούν ένα (1) έως δύο (2) εικαστικά έργα, από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου σε ένα τετράωρο.
Οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,, πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.
2. Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο, τον τόπο και την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.
3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια οι πινακίδες καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά δίνονται από το Τμήμα.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή τα έργα. του προς βαθμολόγηση.

Άρθρο 6
Επιτηρητές Εξετάσεων
1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και ο ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
2. Οι Επιτηρητές είναι, υπεύθυνοι νια την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένου.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους
1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων.
2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
4. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζομένων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία νου υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, τοποθετεί τα έργα σε φάκελο, πάνω στον οποίο γράφει τα στοιχεία του υποψηφίου, τον αριθμό των έργων και μονογραφεί. Έπειτα σφραγίζει το φάκελο καθώς και το σημείο συμπλήρωσης στοιχείων.
2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους, και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου κου αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εξετάσεων n αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων, σε κλίμακα από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίων δεν επιτρέπετε και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής
1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τιμήματος μετά από σχετική έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία για εγγραφή εντός της προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης.
2. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.
3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται.

Η έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2014-2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2013).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.151/89700/Β6/2006 (ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/14.09.2006) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (αριθμ. Πρωτ. 614/15-05-2014) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 230/29-05-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5 (Φ.Ε.Κ. 1618/τ.Β΄/19-06-2014) Απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,