Σε λειτουργία το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών

Σε λειτουργία το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών

Ξεκινά την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 η λειτουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών, εντός του πλαισίου που θέσπισε ο Νόμος για την Προστασία της Εργασίας 4808/2021, όπως εξειδικεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη (62599/16-9-2021, ΦΕΚ Β΄4279). Πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια στο συνδικαλισμό, καθώς από τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο θα προκύπτει με σαφήνεια ποιο σωματείο εκπροσωπεί ποιους και πού εντοπίζονται σωματεία-«σφραγίδες».

Η λειτουργία του Μητρώου συνιστά καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και αρχείων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και μάλιστα με πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μετά την αρχική εγγραφή τους, οι οργανώσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αρχείων και στοιχείων στην ψηφιακή τους μερίδα.

Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroaorganoseon.yeka.gov.gr και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα: α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).

Από 1ης Φεβρουαρίου καθίσταται τεχνικά δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο των οργανώσεων για τις οποίες προβλέπεται η σχετική υποχρέωση, δηλαδή για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ενώσεις προσώπων εργαζομένων και οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4808/2021, η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 
 

Για την εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο οικείο μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ ή ΓΕΜΗΟΕ) απαιτείται, κατά περίπτωση, κατ’ ελάχιστο η υποβολή των ακόλουθων αρχείων ή/και στοιχείων:

  • Είδος Οργάνωσης, Επωνυμία
  • Στοιχεία έδρας
  • Στοιχεία καταστατικού (Ιδρυτική/Συστατική Πράξη, Επικυρωμένο Καταστατικό, Διαταγή Εγγραφής, Δικαστήριο κατάθεσης αίτησης εγγραφής, Αριθμός-Έτος-Δικαστήριο εγγραφής)

Μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης Εγγραφής με αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής οι ναυτεργατικές οργανώσεις καθώς και οι οργανώσεις των άρθρων 30Α (αστυνομικών υπαλλήλων), 30Β (πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ) και 30Γ (στρατιωτικών και Σωμάτων) του ν. 1264/1982, όπως ισχύει. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ειδικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων (και όχι των εργοδοτών), οι οποίες συνιστώνται από 01/01/2022 και εφεξής (υπό σύσταση), αποκτούν νομική προσωπικότητα από την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗΣΟΕ και την κατάθεση σε αυτό όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του Μητρώου προκειμένου να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική ρύθμιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.