Συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων Ιτέας και Δελφών με το Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37/2016 – ΦΕΚ A 59 – 08.04.2016
Συγχώνευση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιτέας και του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δελφών με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας

Άρθρο 1
1. Τη συγχώνευση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιτέας και του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δελφών με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας με έδρα την Άμφισσα. Μετά τη συγχώνευση, το σύνολο της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ιτέας και Δελφών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών για τις οποίες έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, υπάγεται στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας, το οποίο λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο για τις ίδιες
περιοχές.

2. Η μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιτέας μεταφέρεται στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του Ν.δ/τος 811/1971, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα (1) μήνα (ήτοι 08.05.2016) μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.