Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Κοζάνης

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/11/21886 – ΦΕΚ B 1655 – 06.08.2015
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Κοζάνης.

Συγχωνεύεται το ΚΕΠ 125 στο ΚΕΠ 123 Δήμου Κοζάνης με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 125 περιέρχεται στο ΚΕΠ 123. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας (06.08.2015) προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 125 στο ΚΕΠ 123.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 125 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 123.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 125 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 123.