Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

kepΑριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/4 719 – ΦΕΚ Β 427 – 21.02.2014

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄),
γ) του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων,
ε) του άρθρου 1, παράγραφος 2, περιπτώσεις 43.Α και 48.Α. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/16974/10-9-2002 (ΦΕΚ 1173/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 410 του Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας.
5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/16389/2-9-2002 (ΦΕΚ 1143/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Ημερομηνία έναρξης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε Δήμους της Χώρας», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 211 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας.
6. Την αριθμ. 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 410 στο ΚΕΠ 211 του Δήμου Ηγουμενίτσας.
7. Το αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/10/Δ.Υ./2014 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ σχετικά με τη συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 410 στο ΚΕΠ 211 του Δήμου Ηγουμενίτσας με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 410 περιέρχεται στο ΚΕΠ 211. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 410 στο ΚΕΠ 211.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 410 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 211.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 410 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 211.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ