Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Κέρκυρας

ΚΕΠΑριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/11 /8190 – ΦΕΚ B 979 – 17.04.2014

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Κέρκυρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄),
γ) του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων,
ε) του άρθρου 1, παράγραφος 2, περίπτωση 24.Α.1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/1138/30−1−2004 (ΦΕΚ 186/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 933 του Δήμου Κερκυραίων.
5. Την αριθμ. Φ. 1/16685/5−9−2002 (ΦΕΚ 1159/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 329 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.
6. Την αριθμ. 22−579/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 933 στο ΚΕΠ 329 του Δήμου Κέρκυρας.
7. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/ 31 /Δ.Υ./2014 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ σχετικά με τη συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Κέρκυρας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 933 στο ΚΕΠ 329 του Δήμου Κέρκυρας με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 933 περιέρχεται στο ΚΕΠ 329. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 933 στο ΚΕΠ 329.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 933 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 329.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 933 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 329.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ