Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Κω

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/15/29708 – ΦΕΚ B 2585 – 01.12.2015
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Κω
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 106 στο ΚΕΠ 56 του Δήμου Κω με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 106 περιέρχεται στο ΚΕΠ 56. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κω μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 106 στο ΚΕΠ 56.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 106 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 56.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 106 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 56.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ