Συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Αγρινίου

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/6/9365 – ΦΕΚ B 929 – 21.05.2015
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Αγρινίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 352 στο ΚΕΠ 132Π του Δήμου Αγρινίου με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 352 περιέρχεται στο ΚΕΠ 132Π. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 352 στο ΚΕΠ 132Π.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 352 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 132Π.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 352 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 132Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Απλούστευσης Διαδικασιών
και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ