Συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/10/22550 – ΦΕΚ B 1687 – 13.08.2015
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού.

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 483Π στο ΚΕΠ 483 του Δήμου Δάφνης − Υμηττού.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 483Π περιέρχεται στο ΚΕΠ 483. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 483Π στο ΚΕΠ 483.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 483Π διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 483.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 483Π μεταφέρονται στο ΚΕΠ 483.