Συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/1/1601 – ΦΕΚ B 619 – 09.03.2016

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 0857Π στο ΚΕΠ 0857 του Δήμου Μεταμόρφωσης του Νομού Αττικής, με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 0857Π περιέρχεται στο ΚΕΠ 0857. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης, μέσα σε ένα μήνα (09.04.2016) από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 0857Π
στο ΚΕΠ 0857.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 0857Π διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 0857.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 0857Π μεταφέρονται στο ΚΕΠ 0857.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ