Συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/20173 – ΦΕΚ B 3068 – 14.11.2014
Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη: (διατάξεις)
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 344 στο ΚΕΠ 53 του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 344 περιέρχεται στο ΚΕΠ 53. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 344 στο ΚΕΠ 53.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 344 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 53.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 344 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 53.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Απλούστευσης Διαδικασιών
και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ