Συγχώνευση των ΚΕΠ Πετρίνας και Γυθείου Δήμου Ανατολικής Μάνης

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1./5/9758 – ΦΕΚ B 1391 – 19.05.2016

Συγχώνευση των ΚΕΠ 200 (Πετρίνας) και 559 (Γυθείου) του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 200 στο ΚΕΠ 559 του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 200 περιέρχεται στο ΚΕΠ 559. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 200 στο ΚΕΠ 559.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 200 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 559.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 200 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 559.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ