Συγχώνευση ΚΕΠ του Δήμου Ναυπλιέων

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ ΙΦΛΙ 6/10405 – ΦΕΚ B 1710 – 15.06.2016

Συγχώνευση ΚΕΠ Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ναυπλιέων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 0488 στο ΚΕΠ 0345, με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με τις θέσεις που κατέχει

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 0488 περιέρχεται στο ΚΕΠ 0345. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 0488 στο ΚΕΠ 0345

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 0488 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 0345

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 0488 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 0345

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 16 Μαΐου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ