Συγκέντρωση και μετάδοση αποτελεσμάτων εκλογών 25ης Μαΐου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΖΝ-ΜΦΨ
Αθήνα 21 Μαΐου 2014
Αριθ. πρωτ. : 20839

Εγκύκλιος  31

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή 25 Μαΐου 2014: α) των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και β) των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Σε συνέχεια της με αριθμ. 27/19223/12.05.2014 εγκυκλίου μας, γνωστοποιούμε ότι η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών (όπου δεν αναδειχθούν δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί την α΄ Κυριακή) από τις Περιφερειακές Ενότητες προς το Υπουργείο Εσωτερικών, της 25ης Μαΐου 2014 θα γίνει ως εξής:

Το Υπουργείο θα συγκεντρώσει από τις Περιφερειακές Ενότητες και θα διοχετεύσει με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), για όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών σε πρώτη φάση (για τη μετάδοση υπέρ υποψηφίων βλ. παρακάτω) των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπέρ συνδυασμών για αυτούς που συμμετέχουν στις επαναληπτικές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Όπου αναφέρεται Περιφερειακή Ενότητα, για το Νομό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά τα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν την 25η Μαΐου 2014 στα ίδια εκλογικά τμήματα με τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους της προηγούμενης Κυριακής 18 Μαΐου 2014.

1. Εξαγωγή Αποτελέσματος.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, από τις εφορευτικές επιτροπές ενεργείται ως εξής:

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9, και 0 θα μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 2 και 6, θα μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 4 και 8, θα μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

Επομένως, σε όλα τα εκλογικά τμήματα με αριθμό 1, 3, 5, 7, 9, και 0 θα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ οι άλλες κάλπες, με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών αντίστοιχα θα παραμείνουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ των συνδυασμών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη συνέχεια η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται διαδοχικά για τους συνδυασμούς των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.

Επαναλαμβάνεται ότι, θα μεταδοθούν στο Υπουργείο:

α) για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχικά και αποκλειστικά τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών, από όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας

β) για τις δημοτικές εκλογές τα αποτελέσματα της εκλογής για τους συνδυασμούς των δήμων της χώρας και

γ) για τις περιφερειακές εκλογές τα αποτελέσματα για τους συνδυασμούς των περιφερειακών αρχών, από όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας.

2. Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος όλων των δήμων οφείλουν, αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, να ανακοινώσουν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο του οικείου δήμου, στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τμήμα το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπως προβλέπεται από:

α) τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89),

β) τις διατάξεις των άρθρων 91 παρ. 2 και 93 παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012), και

γ) την 18/16225/22.4.2014 βιβλιοδετημένη εγκύκλιο με οδηγίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες του εσωτερικού στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 23/17799/ 3.5.2014 επίσης βιβλιοδετημένη εγκύκλιο του Υπουργείου, με οδηγίες για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη περιγράφεται αναλυτικότερα σε επόμενη παράγραφο.

3. Έντυπα Αποτελεσμάτων.

3.1. Έντυπα Αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα έντυπα για τα αποτελέσματα των συνδυασμών των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, πρέπει να συμπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

-Εκλογική Περιφέρεια

-Εκλογικό Τμήμα

-Αριθμός εγγεγραμμένων στο τμήμα εκλογέων

-Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν

-Αριθμός Άκυρων …………………… Λευκών ……………………….

-Σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων

-Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων

-Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των συνδυασμών, με τη σειρά ανακήρυξής τους από τον Άρειο Πάγο, θα έχουν προτυπωθεί στο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων.

3.2 Έντυπα Αποτελεσμάτων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Τα έντυπα για τα αποτελέσματα των συνδυασμών των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, πρέπει να συμπληρωθούν από τον
αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

-Εκλογική Περιφέρεια

-Δήμος

-Εκλογικό Τμήμα

-Αριθμός εγγεγραμμένων στο τμήμα εκλογέων

-Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν

-Αριθμός Άκυρων …………………… Λευκών ………………………. και σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων

-Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων

-Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε ένας συνδυασμός από τους δυο πρωτεύσαντες συνδυασμούς οι οποίοι στο κενό έντυπο θα αναγράφονται σύμφωνα με τη σειρά ανακήρυξής τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Τα έντυπα μετάδοσης των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών που θα προωθηθούν στα εκλογικά τμήματα θα είναι καρμπονιζέ, ενώ θα αποσταλούν και μονά πανομοιότυπα για χρήση ενδιάμεσων σταθμών, όπου δηλαδή πιθανόν να γίνει τηλεφωνική αναμετάδοση από το εκλογικό τμήμα προς ενδιάμεσους αποδέκτες (π.χ. περιφερειακή ενότητα), τα οποία (τα μονά) και θα συμπληρώνουν οι λήπτες της σχετικής πληροφορίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη με αριθμ. 27/19223/12.05.2014 εγκύκλιό μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Καταχώρηση σταυρών Ευρωεκλογών.

Όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση των ψήφων συνδυασμών για Ευρωεκλογές, Δημοτικές & Περιφερειακές, θα ακολουθήσει επεξεργασία σταυρών Ευρωεκλογών προκειμένου να διαμορφωθεί η απαραίτητη κεντρική εικόνα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Για το σκοπό αυτό η περιφερειακή ενότητα της έδρας κάθε νομού, θα αναλάβει να συγκεντρώσει τα συμπληρωμένα έντυπα μετάδοσης σταυρών, ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία και καταχώρηση στοιχείων σε ειδική εφαρμογή της αναδόχου εταιρείας που υποστηρίζει το έργο και υποστηρίζεται μέσω διαδικτύου.

Στην περίπτωση μετάδοσης των αποτελεσμάτων, τόσο υπέρ συνδυασμών όσο και υπέρ υποψηφίων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, επειδή ο αριθμός των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί από τον Άρειο Πάγο και συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Αυξημένη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις καταχωρίσεις αποτελεσμάτων συνδυασμών με σχεδόν ομόηχα και ελάχιστα αποκλίνοντα ονοματολογικά χαρακτηριστικά, όπως:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «Κοινωνία» με αύξοντα αριθμό (στην Απόφαση Ανακήρυξης) 11 και ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «Κοινωνία αξιών» με αύξοντα αριθμό 35

ή

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή» με αύξοντα αριθμό 3 και ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «Εθνική Αυγή» με αύξοντα αριθμό 16.

Με δεδομένο λοιπόν ότι στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός υποψηφίων, ισχύουν τα ακόλουθα:

-Η καταχώρηση θα γίνει μόνο για τους συνδυασμούς που εκλέγουν Ευρωβουλευτές

-Η καταχώρηση είναι υποχρεωτική για ένα ποσοστό τμημάτων της τάξης του 10 έως 20% Επίσης ισχύουν τα ακόλουθα:

-Σε καμία περίπτωση η διαδικασία δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών

-Δεν είναι επιτρεπτή η χρήση fax για τη μετάδοση από τους Δήμους στην Περιφερειακή Ενότητα

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να συλλεχθούν τα πρωτότυπα έντυπα από το βασικό Δήμο/Πρωτεύουσα της έδρας και τους όμορους δήμους (όπου είναι εύκολη η φυσική μεταφορά των συμπληρωμένων εντύπων).

Κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να υπολογίσει των αριθμό των τμημάτων που μπορούν να συλλεχθούν σχετικά εύκολα με τον παραπάνω τρόπο και να εξασφαλίσει ότι καλύπτουν το 10 έως 20% και τον τρόπο μεταφοράς τους.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων στους Δήμους, όποτε δεν απαιτούνται πολλαπλές αποστολές ή ανταποκρίσεις.

Για την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη της προσπάθειας αυτής ισχύουν τα ακόλουθα.

-Κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που αποτελεί έδρα νομού, θα ορίσει ένα αρμόδιο στέλεχος που θα συντονίσει την προσπάθεια

-Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας θα κοινοποιηθούν στη Δ/νση Μηχ/σης του ΥΠΕΣ στο email: [email protected] και τηλεφωνικά στην ανάδοχο εταιρεία που υποστηρίζει το έργο, στο τηλ 210 626 6111 και email: [email protected]

-Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο για να γίνουν άμεσα η ακόλουθες ενέργειες:

  • Πιστοποίηση των σταθμών εργασίας που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα, δυνητικά οποιοδήποτε PC έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο/Internet (θα γίνει με ευθύνη του εκπροσώπου της εταιρείας)
  • Παράδοση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο σύστημα καταχώρησης (πάλι με ευθύνη της εταιρίας θα παραδοθεί ένας κωδικός για κάθε υπάλληλο που θα συμμετέχει στην καταχώρηση)
  • Παράδοση συνοδευτικού υλικού (φυλλάδιο οδηγιών)

Η καταχώριση θα ξεκινήσει την Τρίτη 27.05.2014.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ