Συνεργασία ΓΓΠΣ με την Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

Το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων αποτελεί κεντρική Ευρωπαϊκή πολιτική του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο.

Ιδιαίτερα σε σχέση με τα ανοιχτά οικονομικά δεδομένα, η παροχή τους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μέσα από διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) εξασφαλίζει τη δυνατότητα φυσικών και νομικών προσώπων να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα απαραίτητα για τις συναλλαγές τους και για την ανάπτυξη υπηρεσιών που βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη και του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΠΣ σε συνεργασία με την Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) πραγματοποιεί την πρώτη δράση συμμετοχικής ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα με αντικείμενο την επέκταση του web-services παροχής Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε πιστοποιημένους χρήστες.

Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ και η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλούν έμπειρους προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συνεργατική ανάπτυξη της web service των ΑΦΜ της ΓΓΠΣ να συμπληρώσουν τη φόρμα που μπορεί να βρεθεί εδώ για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Με τη δράση αυτήν επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμμετοχή νομικών και φυσικών προσώπων στη διαμόρφωση προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών και της αγοράς. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνεται η συμμετοχή όχι μονό φυσικών αλλά και στελέχη νομικών προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης.Όσοι επιλεγούν προκειμένου να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των web services και θα συνεισφέρουν, θα λάβουν σχετικές βεβαιώσεις από τη ΓΓΠΣ.

Ο κώδικας που θα αναπτυχθεί θα διατεθεί με άδεια European Union Public Licence (EUPL) ενώ τα δεδομένα θα διατίθενται από τη ΓΓΠΣ σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές για τη λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας υπάρχουν διαθέσιμες εδώ.

Πηγή: gsis.gr