Συνταγματικά Κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ)

1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

2. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

3. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

4. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)

5. Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου του Παιδιού και του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει ορισθεί φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης