Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου μετά τον ενταφιασμό

Μετά την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων των άρθρων 4 παρ. 12 και 13 και 8 παρ. 1 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 34 και 35 και καταργήθηκε το άρθρο 36 του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», δεν προβλέπεται η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου προσώπου μετά τον ενταφιασμό.

Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου είναι δυνατή μόνο με την έκδοση δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 του Ν 344/1976 και 782 ΚΠολΔ, στην οποία θα βεβαιώνεται το γεγονός του θανάτου με τα αναγκαία για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης στοιχεία και η ταυτότητα του θανόντος.

ΝΣΚ Γνωμοδότηση 132/2016