Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ, στο 62ο έτος της ηλικίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

Προς: τους κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ

Θέμα: «Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ, στο 62ο έτος της ηλικίας».

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (παρ. 3, αρ. 18 του Ν. 4302/2014, ΦΕΚ 225 Α), οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από τον ΟΓΑ, είναι πλέον οι ακόλουθες.

α) Συμπλήρωση 67ου έτους της ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης,

β) συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορέα Κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε., της Ελβετίας, του Ε.Ο.Χ ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική Σύμβαση.

Με τη νέα διάταξη απαιτείται

  • Η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου,
  • Η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ και σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, (έναν ή και περισσότερους), για 40 έτη.

Ο χρόνος ασφάλισης των 40 ετών μπορεί να συμπληρωθεί με αναγνώριση πλασματικού χρόνου μέχρι 7 έτη.

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης που μπορεί να αναγνωριστεί είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ανατροφής τέκνων, κλπ

Για λεπτομερή ανάλυση παραπέμπουμε στις διατάξεις του νέου νόμου.

Προσοχή:
1. Η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

2. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ που υπολογίζεται για συνταξιοδότηση με τη νέα διάταξη, ξεκινά από το έτος 1988 μέχρι το έτος 2014, εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές, δηλαδή 27 έτη.

Με βάση αυτό το δεδομένο οι ασφαλισμένοι προκειμένου να πάρουν σύνταξη απαιτείται να έχουν ασφαλιστεί οπωσδήποτε και
σε άλλον ασφαλιστικό φορέα

Στα πλαίσιο αυτό οι κκ Ανταποκριτές του ΟΓΑ, παρακαλούνται να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων που προσέρχονται για να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση με 40 έτη ασφάλισης με καταβολή εισφορών.

Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά θα είναι ίδια με αυτά που υποβάλουν οι ασφαλισμένοι που ζητούν σύνταξη με διατάξεις διαδοχικής.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ
Δρ. Ξενοφών Βεργίνης

( ΝΟΜΟΣ 4302/2014, ΦΕΚ 225 Α – Άρθρο 18 παράγραφος 3)

3. Α. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 (Α 15), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:
«2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόμενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 και του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν με το ν. 3996/2011.»

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

Γ. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε  προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.