Σύσταση ατομικής επιχείρησης

Σημείωση: Η ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στην νέα διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, που σημαίνει πως η διαδικασία γίνεται στις ΔΟΥ.

1ο ΒΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

1. Παραγγέλνεις σφραγίδα διαστάσεων μέχρι 2,3 Χ 6 cm, με: Ονοματεπώνυμο. Τίτλο επαγγέλματος ή  παρεχόμενων υπηρεσιών. Διεύθυνση. Τηλέφωνο. ΑΦΜ και  ΔΟΥ.

2. Προμηθεύεσαι από βιβλιοπωλείο: Ένα βιβλίο Εσόδων – Εξόδων . Ένα τριπλότυπο μπλοκ αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών. Ένα τριπλότυπο μπλοκ τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών. Το βιβλίο το αριθμείς. Τα μπλοκ τα αριθμείς και τα σφραγίζεις.

3. Να υπάρχει κάποιος χώρος εγκατάστασης. Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.

  • Αν ο γονέας σου παραχωρεί μέρος της ιδιόκτητης κατοικίας του:  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του γονέα, εις διπλούν, επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και δύο  απλά φωτοαντίγραφα του  Ε9 όπου  έχει  δηλωθεί η κατοικία.
  • Αν νοικιάσεις: Δύο φωτοαντίγραφα του μισθωτηρίου συμβολαίου

2ο ΒΗΜΑ: ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ που ανήκεις

1. Κάνεις την προεγγραφή σου στο Επιμελητήριο που ανήκεις.

2. Παίρνεις: Τη Βεβαίωση /Θεώρηση προεγγραφής, που στο 4ο Βήμα θα υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.

3ο  ΒΗΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ που ανήκεις

1. Καταθέτεις, στον ΟΑΕΕ που ανήκεις και όπου η πινακίδα -ΕΓΓΡΑΦΕΣ-, τα δικαιολογητικά που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.)

2. Συμπληρώνεις τα δικαιολογητικά που σου δίνουν: Αίτηση εγγραφής  και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο  Ο.Α.Ε.Ε. είναι ή όχι  πρώτος ασφαλιστικός σου φορέας.

3. Πληρώνεις εισφορά απογραφής

4. Παίρνεις: Την Προσωρινή  Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε,  που στο 4ο Βήμα θα υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.4ο ΒΗΜΑ:  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  ΔΟΥ
1. Καταθέτεις στο Τμήμα Μητρώου:
1.1 Τη Βεβαίωση /Θεώρηση προεγγραφής σου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
1.2 Την Προσωρινή  Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης  στον Ο.Α.Ε.Ε.
1.3 Tα δικαιολογητικά  που θα σου ζητήσουν: Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κ.λ.π.)

2. Συμπληρώνεις τη Δήλωση Έναρξης Εργασιών Μ2/TAXIS, που σου δίνουν.

3. Παίρνεις: Τη -Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών- και τη -Βεβαίωση Μεταβολής ΑΣ-, για το αρχείο σου, των οποίων απλά φωτοαντίγραφα στο 5ο Βήμα θα υποβάλεις στον ΟΑΕΕ

5ο ΒΗΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
1. Καταθέτεις, όπου η πινακίδα -ΕΓΓΡΑΦΕΣ-: Τη Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών και τη Βεβαίωση Μεταβολής Α. Σ.

2. Παίρνεις: Την Πράξη Εγγραφής στον Ο.Ε.Ε.Ε, για το αρχείο σου,  και τη Βεβαίωση  Ν. 2084/92,  που στο 4ο Βήμα θα υποβάλεις στην Δ.Ο.Υ.

6ο ΒΗΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
1. Καταθέτεις απλά φωτοαντίγραφα της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και της Βεβαίωσης Μεταβολής Α.Σ.

2. Πληρώνεις για δικαίωμα εγγραφής

3. Παίρνεις: Το Πιστοποιητικό  Εγγραφής σου