Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης

Αριθμ. 32567 – ΦΕΚ B 1368 – 16.05.2016
Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης

Συστήνεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης Διανεμητικός Λογαριασμός, με σκοπό την υποβοήθηση της αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, τη θεμελίωση, ανάπτυξη και διασφάλιση αισθημάτων συναδελφικής αλληλεγγύης, καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών λειτουργικών δαπανών και επιβαρύνσεων από ασφαλιστικές εισφορές, τη δημιουργία προϋποθέσεων πληρέστερης επιστημονικής κατάρτισης και αντιμετώπισης του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του Συλλόγου