Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων

Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών. (Αριθμ. 7002/2/335-πα – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3430/03.10.2017)

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων και κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών
1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α ́ 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά χίλιες τριακόσιες ογδόντα (1.380). Οι θέσεις αυτές προέρχονται από την ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων ισάριθμων ειδικών φρουρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 6000/14/40/1 από 11-8-2017 απόφασης Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι οργανικές θέσεις των χιλίων τριακοσίων ογδόντα (1.380) ειδικών φρουρών, που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –Αριθμ. 7002/2/335−μδ – ΦΕΚ B 2261/2015
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του N. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α ́ 158)
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α ́ 98)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων και κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών
1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 (Α ́ 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά χίλιες εννιακόσιες δέκα εννέα (1.919)

Οι θέσεις αυτές προέρχονται από την ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων ισάριθμων ειδικών φρουρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 6000/14/33/1 από 23−9−2015 απόφασης Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι οργανικές θέσεις των χιλίων εννιακοσίων δέκα εννέα (1.919) ειδικών φρουρών που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.