Στρατός Ξηράς Δ ΕΣΣΟ 2022. Πρόσκληση στρατευσίμων

Στρατός Ξηράς Δ ΕΣΣΟ 2022. Πρόσκληση κατάταξης στρατευσίμων στο Στρατό Ξηράς μέσω taxisnet

 

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2022 Δ΄ ΕΣΣΟ (Ιούλιος 2022) στον Στρατό Ξηράς.

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2022 Δ΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗμΕΙΩμΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ μΟΥ» και τελικά η εκτύπωσή του.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς taxisnet, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν στη https://www.stratologia.gr/

 

  

 

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΣΥΠΟ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

4. Οι καλούμενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιμοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στο Παράρτημα «Β» Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 11 έως 14 Ιουλίου 2022, ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στα Παραρτήματα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 18 έως 21 Ιουλίου 2022, ανάλογα με την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

α. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων (μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους) της παραγράφου 1δ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ:

(1) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού.

(2) Εντός δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

β. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της παρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισης της κατάταξής τους

γ. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1στ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήμερου από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Των στρατευσίμων της παραγράφου 1ζ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήμερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης.

ε. Των μονίμων κατοίκων εξωτερικού της παραγράφου 1ι της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

στ. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ιγ οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» της παρούσας.

5. Για τους στρατευσίμους και ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 21 Ιουλίου 2022, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 4 α-β-γ-δ-ε-στ και 7 της παρούσας.

6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή της επιλογής σε Ο-Σ και των ΣΥΠΟ στρατευσίμων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

7. Οι καλούμενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζομένη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας μπορούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζομένη ημερομηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες

 

Η Πρόσκληση Στρατευσίμων 2022 Δ/ΕΣΣΟ Στρατού Ξηράς