Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, άδεια ναυαγοσώστη και υποχρεωτική πρόσληψη σε παραλίες

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, άδεια ναυαγοσώστη και υποχρεωτική πρόσληψη σε παραλίες

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 31/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 61/04.04.2018
Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίεςΆρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Λουτρική εγκατάσταση:
α) Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή.
β) Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη περίπτωση, ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία ή από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου κ.λπ., σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις, φυσικά – νομικά πρόσωπα κ.λπ.), για χρήση εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο, ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, αλλά δεν είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.
2. Ναυαγοσώστης: Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ’ επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10.
3. Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης: Η σχολή που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και είναι εφοδιασμένη με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από Λιμενική Αρχή, η οποία παρέχει εκπαίδευση (θεωρητική-πρακτική) σε όσους επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, καθώς και ναυαγοσωστική κάλυψη των υπόχρεων προς τούτο.
4. Συντονιστής – επόπτης ναυαγοσωστών: Ο ναυαγοσώστης, κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη επί τρία (03) τουλάχιστον έτη, που εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες.
5. Υπουργείο: Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Αρχηγείο: Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
7. ΔΟΥ: Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
8. ΕΚΟΕΜΝ: Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού.
9. Ε.Κ.Ε.: Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης.
10. Υ.Μ.Σ.: Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Η ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης αναγγέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Λιμενική Αρχή, με αίτηση, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α», στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τα οποία πιστοποιείται η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει). Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δικαιούχος άσκησης του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη στην Ελλάδα και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
3. Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
4. Διαθέτω την αριθ. ……. δήλωση έναρξης εργασιών, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ………
γ) Το υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κ.λπ.).
δ) Τίτλο ιδιοκτησίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κτιριακή εγκατάσταση εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
ε) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας για τη νομιμότητα και καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, στην οποία περιγράφονται και οι διατιθέμενοι χώροι.
στ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά.
ζ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής, του Διευθυντή και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ποσού ύψους 500.000 ευρώ, τουλάχιστον.
η) Τα δικαιολογητικά, κατά το άρθρο 3, που πιστοποιούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Διευθυντή και πίνακας του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα έγγραφα-πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.
θ) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου,
ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, για τους εκπαιδευτές από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι ψυχικά υγιείς, δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
ι) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Διαθέτω τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. ………../…….. και η κτιριακή εγκατάσταση που διαθέτω είναι εμβαδού ………. τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων».
2. Είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και από νομικό πρόσωπο, εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών και προβλέπεται ρητά από το καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα ίδρυσης της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή και η βεβαίωση της παραγράφου 5, εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται επιπρόσθετα:
α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, μετά όλων των τυχόν τροποποιήσεων του, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.
β. Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία δηλώνει ότι:
«(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθ. ……….. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ……… και δεν έχει τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης».
3. Κάθε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, τον ακόλουθο υλικοτεχνικό εξοπλισμό:
α) Βιντεοπροβολέα (projector) ή τηλεόραση.
β) Ηλεκτρονικό υπολογιστή.
γ) Κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια.
δ) Δύο κυκλικά σωσίβια εγκεκριμένου, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, τύπου.
ε) Το φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και τα όργανα του Παραρτήματος «Γ».
στ) Εξοπλισμό κολυμβητή για δέκα (10) τουλάχιστον άτομα (βατραχοπέδιλα, μάσκες, αναπνευστήρες).
ζ) Δέκα (10) ναυαγοσωστικά σωσίβια (rescue can), σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».
η) Πέντε (5) ναυαγοσωστικούς σωλήνες (rescue tube), σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε».
θ) Ναυαγοσωστική σανίδα (rescue board), τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
ι) Πρόπλασμα ενηλίκου.
ια) Πρόπλασμα βρέφους.
ιβ) Πλωτό φορείο με τα παρελκόμενα του (ιμάντες, ακινητοποίηση κεφαλής, αυχενικό κολάρο).
ιγ) Πτυσσόμενο φορείο.
ιδ) Εκπαιδευτικό απινιδωτή.
ιε) Επαγγελματικό μηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια και, επιπλέον, με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS-PLOTER.
ιστ) Επαγγελματικό μηχανοκίνητο μικρό σκάφος ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια.
4. Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του παρόντος. Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [αρθρ. 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32)].
5. Η επιτροπή του άρθρου 6 εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα, προς τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, εάν ο αναγγέλλων πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις του παρόντος. Εφόσον η γνωμοδότηση είναι θετική, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία της αναγγελίας, ταχυδρομικώς ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη της Υπηρεσίας, βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη αποστολής της βεβαίωσης η δραστηριότητα ασκείται κανονικά εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση απαγόρευσής της.
6. Για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, καταβάλλονται:
α) Αποδεικτικό είσπραξης 100,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της αριθ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης YEN (Β΄ 1854)].
β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 176,08 €
με την αιτιολογία «για ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [αριθ. 3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση YEN (Β΄ 2000)].
γ) Παράβολο χαρτοσήμου από Δ.Ο.Υ. 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285)].
7. Ανά τετραετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της τετραετίας, εξαμήνου, ο κάτοχος της βεβαίωσης της παραγράφου 5 υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Είμαι κάτοχος της με αριθμ. πρωτ. ……….. και με ημερομηνία …………. βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής». Ακολούθως, η Λιμενική Αρχή εκδίδει, αυθημερόν, Βεβαίωση Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, που έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Η» και την οποία ο δικαιούχος τηρεί μαζί με την Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, προκειμένου αμφότερες να επιδεικνύονται στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων.
8. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 7, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, αφαιρείται προσωρινά και με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται προσωρινά η άσκηση του σχετικού επαγγέλματος. Η βεβαίωση επιδίδεται στον δικαιούχο, μετά την πάροδο δύο (02) ημερών από την επομένη της ημέρας υποβολής της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης και με νέα απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, αίρεται η σχετική απαγόρευση δραστηριοποίησης.
9. Εάν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, η οικεία Λιμενική Αρχή, με απόφαση της απαγορεύει την άσκηση του προαναφερόμενου επαγγέλματος και η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 5 του παρόντος, αφαιρείται οριστικά. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.
10. Στην περίπτωση αλλαγής της κτιριακής εγκατάστασης της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, υποβάλλονται, με αίτηση, από τον κάτοχο της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) της παραγράφου 1. Σχετική παρατήρηση καταχωρίζεται στη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
11. Η κτιριακή εγκατάσταση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνο για τη θεωρητική εκπαίδευση, από περισσότερες της μίας σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή και σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Άρθρο 3
Διευθυντής εκπαίδευσης της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
1. Διευθυντής εκπαίδευσης (Διευθυντής) της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ορίζεται πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. Ο Διευθυντής εκπαίδευσης είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δικαιούχος άσκησης του σχετικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
2. Για τον ορισμό Διευθυντή εκπαίδευσης προσκομίζονται στην οικεία Λιμενική Αρχή, από τον αιτούντα την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατόπιν νόμιμης εξουσιοδότησης του προσώπου που πρόκειται να ορισθεί ως Διευθυντής εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Διευθυντή εκπαίδευσης:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του Διευθυντή, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει).
β) Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του Διευθυντή, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
3. Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης».
γ) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή άλλης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
3. Εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις και οποιοδήποτε από τα προσόντα του παρόντος άρθρου ο Διευθυντής αντικαθίσταται.
4. Εφόσον ο αιτών την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατέχει τα προσόντα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, δύναται να ορισθεί ως Διευθυντής εκπαίδευσης.Άρθρο 4
Λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
1. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει τουλάχιστον την εξεταστέα ύλη του άρθρου 5. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχο άλλης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 1 έως και 13 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5) και από ιατρό (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5). Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου II στην αγγλική του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως ισχύει, ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχο άλλης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή.
2. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται από δεκαπέντε (15), κατ” ανώτατο όριο, εκπαιδευόμενους. Για τη θεωρητική εκπαίδευση της πρώτης καθώς και της δεύτερης θεματικής ενότητας διατίθενται από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται πέντε (5) τουλάχιστον ώρες και για την πρακτική εκπαίδευση διατίθενται σαράντα (40) τουλάχιστον ώρες.
3. Ο Διευθυντής εκπαίδευσης της σχολής τηρεί:
α) Ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο, στον οποίο θέτει:
1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.
2) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
3) Συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευόμενου.
β) Βιβλίο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι, κατά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίες και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το Βιβλίο φυλλομετρείται και υπογράφεται από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της σχολής.
4. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
5. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους και αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης εφοδιάζονται με πιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
6. Αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας), γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας αυτής.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή εκπαίδευσης της σχολής, η σχολή λειτουργεί κανονικά, εφόσον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, ορισθεί νέος Διευθυντής, ο οποίος κατέχει τα προσόντα και πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή από τον ιδιοκτήτη της σχολής. Η μη τήρηση της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο αυτή, συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος και η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2, αφαιρείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.
8. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού απαγορεύεται η λειτουργία της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και ο ιδιοκτήτης αυτής οφείλει να υποβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών, στην οικεία Λιμενική Αρχή, τον προβλεπόμενο στην περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 πίνακα προσωπικού, μαζί με τα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της περίπτωσης θ) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Η μη τήρηση της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο αυτή, συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος και η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2, αφαιρείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 5
Άδειες ναυαγοσωστών – Προϋποθέσεις – Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων
1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, επιτρέπεται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες, εφόσον προηγουμένως εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή.
2. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους αθροιστικά:
α) Υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού.
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δικαιούχος άσκησης του σχετικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα».
4) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
5) Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
6) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μετά την επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, για τη χορήγηση της Άδειας Ναυαγοσώστη.
β) Κριθούν, από την επιτροπή του άρθρου 6, ως επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:
1) Περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος.
2) Εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη.
3) Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και γενικά των διαφόρων σωστικών μέσων.
4) Τρόποι προσέγγισης θύματος.
5) Λαβές αποφυγής.
6) Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.
7) Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.
8) Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.
9) Έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων.
10) Επικίνδυνα ψάρια.
11) Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας.
12) Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.
13) Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.
14) Εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.).
15) Φυσιολογία πνιγμού.
16) Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή – εγκαύματα από τον ήλιο.
17) Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.
18) Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.
19) Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.
20) Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.
γ) Κριθούν, από την επιτροπή του άρθρου 6, ως ικανοί, εφόσον επιτύχουν τις εξής ελάχιστες αθλητικές επιδόσεις, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
1) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.
2) Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2″ 00″).
3) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10″).
4) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ.
5) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μ.
6) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.
7) Κωπηλασία.
3. Οι εξετάσεις διενεργούνται από Λιμενικές Αρχές, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Οκτώβριο. Επιτρέπεται να διενεργούνται εξετάσεις και με έναν υποψήφιο. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, ανακοινώνεται από τις Λιμενικές Αρχές και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων.
4. Η θεωρητική εξέταση γίνεται προφορικά, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η αθλητική δοκιμασία διενεργείται σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) ή θαλάσσιο χώρο που έχουν προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες.
5. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες 1 έως και 13, 14 έως και 19 και 20 της υποπαραγράφου 2.β) ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου 2.γ), θεωρούνται αποτυχόντες και επανεξετάζονται εξ’ αρχής. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί από την επομένη της αποτυχίας τους.
6. Η βαθμολογία εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12).
7. Τον τελικό βαθμό του υποψηφίου σε κάθε μάθημα αποτελεί ο μέσος όρος κάθε μέλους της επιτροπής και του Προέδρου.
8. Μετά το πέρας των εξετάσεων, ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ».
9. Στους επιτυχόντες χορηγείται, από τη Λιμενική Αρχή, Άδεια Ναυαγοσώστη, αφού υποβληθεί φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ. Η Άδεια Ναυαγοσώστη έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Θ».
10. Άδεια Ναυαγοσώστη χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχους ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δικαιούχος άσκησης του σχετικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
β) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής, με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχους ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα».
δ) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου,
ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
ε) Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.
στ) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.
11. Για την έκδοση της Άδειας Ναυαγοσώστη καταβάλλονται τα κάτωθι ποσά:
α) Αποδεικτικό είσπραξης 5,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της αριθμ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης YEN
(Β΄ 1854)].
β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (στον κωδικό Κ.Α.Ε. 3435) 14,67 €, με την αιτιολογία «για άδεια Ναυαγοσώστη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [αριθμ. 3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση YEN (Β΄ 2000)].
γ) Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο [άρθρο 25 του ν. 2873/2000
(Α΄ 285)].
12. Οι Άδειες Ναυαγοσώστη είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνονται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία επισυνάπτονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις, χορήγησης της αριθμ. πρωτ. …….. Άδειας Ναυαγοσώστη που κατέχω.».
β) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου,
ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
γ) Βεβαίωση που έχει εκδοθεί προσφάτως -όχι πέραν του τριμήνου – από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με την οποία βεβαιώνεται ότι διαθέτουν τις προβλεπόμενες ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη.
13. Επιγενόμενη στέρηση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσης της Άδειας Ναυαγοσώστη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της και η άδεια ανακαλείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.
14. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου – αιτούντος, και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, από τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα, που εκείνη κρίνει σκόπιμο.
15. Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την Άδεια Ναυαγοσώστη σε ισχύ, είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) ετών έως και σαράντα πέντε (45) ετών και ανανεώνουν ετησίως τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της υποπερίπτωσης 4) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2.

Άρθρο 6
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και διενέργειας εξετάσεων
1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λιμεναρχεία), συγκροτείται μόνιμη ή κατά περίπτωση επιτροπή, αποτελούμενη από:
α) Τον ίδιο, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. Μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το οικείο Συμβούλιο.
γ) Έναν (1) Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ιατρό, με τον αναπληρωτή του ή ιατρό του τοπικού Κέντρου Υγείας.
δ) Ένα (1) βαθμοφόρο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Λιμενικής Αρχής, με τον αναπληρωτή του.
2. Η επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2.
β) Την εξέταση των υποψηφίων ναυαγοσώστων, καθώς και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5.
γ) Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα ανατεθεί σε αυτή, κατά την εφαρμογή του παρόντος, με Ημερήσια Διαταγή του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.
3. Η κρίση των μελών της Επιτροπής, ανεξαρτήτως εάν είναι θετική ή αρνητική, είναι σαφής και πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό, που συντάσσεται προς τούτο, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής.
4. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η γνωμοδότηση της επιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική. Η επιτροπή τελεί σε απαρτία, εφόσον παρίστανται και τα τέσσερα (4) μέλη της.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσώστων και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού
1. Οι Δήμοι, καθώς και οι φορείς διαχείρισης χώρων, των οποίων η διαχείριση δεν ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λπ.), όταν παραχωρούν ή εκμισθώνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χώρο αιγιαλού – παραλίας που θεωρείται λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται όπως:
α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.30 – 17.30, προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσώστων. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή- επόπτη ναυαγοσώστων.
β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9.
γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
2) Αδιάβροχο φακό.
3) Κυάλια.
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι».
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.
10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD.
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.
12) Γυαλιά ηλίου.
13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης.
14) Ισοθερμικές κουβέρτες.
15) Καταδυτικό μαχαίρι.
16) Μάσκα βυθού.
17) Βατραχοπέδιλα.
18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
22) Κοινή σφυρίχτρα.
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).
26) Φορητή συσκευή VHF.
δ) Οι Δήμοι, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλουν επιπλέον [κατά τους μήνες της περίπτωσης α)] να διαθέτουν για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις (κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1), ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισης τους, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS –
PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο.
ε) Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).
2. Σε περίπτωση που οι παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων σε λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), υπεύθυνοι για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, είναι αποκλειστικά οι Δήμοι.
3. Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή.

Άρθρο 8
Άλλοι φορείς υπόχρεοι παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης
Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ναυταθλητικούς αγώνες, κολυμβητικούς αγώνες καθώς και ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στον αιγιαλό ή την παραλία ή σε ζώνη λιμένος ή σε θαλάσσια περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη του βάθρου, που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο, δεν είναι υποχρεωτική. Ο διοργανωτής οφείλει να αναθέτει τη ναυαγοσωστική κάλυψη σε ικανό αριθμό ναυαγοσώστων, μετά του απαραίτητου εξοπλισμού των.

Άρθρο 9
Βάθρο ναυαγοσώστη
1. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.
4. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.Άρθρο 10
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη
1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων, ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.
2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

Άρθρο 11
Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων
1. Για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων, περιοχών δικαιοδοσίας της, καθώς και περιοχών δικαιοδοσίας των υπαγόμενων σε αυτή Λιμενικών Αρχών, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία), με απόφασή του, συγκροτεί, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ή και μεταγενέστερα κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, επιτροπή αποτελούμενη από:
α) Τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς), ως Πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου, αντί του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ως Πρόεδρος.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) κ.λπ., κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.
2. Η επιτροπή τελεί σε απαρτία, εφόσον παρίστανται και τα τρία (3) μέλη της.
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
4. Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας, ενδεικτικά, υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουόμενων τουλάχιστον, κατά τις περιόδους αιχμής, για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιόμετρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα, λόγους που ανάγονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής κ.λπ.
5. Η κρίση των μελών της επιτροπής, ανεξαρτήτως εάν είναι θετική ή αρνητική, είναι σαφής και πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό, που συντάσσεται προς τούτο, και υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
1. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που έχουν εκδοθεί από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων του παρόντος. Μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των ανωτέρω αδειών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, το επάγγελμα συνεχίζει να ασκείται και εκδίδεται δίχως καταβολή παραβόλων, η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που οι ιδρυτές τους είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος.
2. Άδειες ναυαγοσώστων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, και ανανεώνονται ανά τετραετία, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5.

Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς
1. Οι διατάξεις του παρόντος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 530/1991 (Α΄ 205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για υπηκόους χωρών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας, καθώς και για υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον οι τελευταίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
2. Πλέον των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το παρόν, οι αλλοδαποί Διευθυντές, το τυχόν αλλοδαπό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και οι αλλοδαποί ναυαγοσώστες, πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.

Άρθρο 14
Λοιπές διατάξεις
1. Παρέχεται δυνατότητα εξ” αποστάσεως πληρωμής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, χρηματικών ποσών ανά φορέα (Δημόσιο, Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. κ.λπ.), με κατάθεση ξεχωριστών ποσών σε λογαριασμούς τράπεζας ή ΚΑΕ, οι οποίοι θα υποδεικνύονται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (E.K.E.-EUGO) ή τα φυσικά Ε.Κ.Ε. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να έχουν αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, τα αποδεικτικά κατάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή.
2. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα ισοδύναμα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία γίνεται ενώπιον διοικητικής αρχής ή από ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής αρχής. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, που τον αφορούν, δύνανται να εκδίδονται και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, καταργείται το π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), καθώς και κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 16
Παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα
Η Άδεια Ναυαγοσώστη μπορεί να αφαιρείται, με αιτιολογημένη Απόφαση της Λιμενικής Αρχής, σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας για το αδίκημα της παράλειψης λύτρωσης από οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής (άρθρο 307 Ποινικού Κώδικα).

Άρθρο 17
Κυρώσεις
1. Οι παραβάτες του παρόντος, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος που αφορά στην υποχρέωση της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης στις οποίες έχει ανατεθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης, εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του ιδίου Δήμου, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την καταβολή του προστίμου.

Άρθρο 18
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α»: Υπόδειγμα Αναγγελίας για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: Φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN).
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE).
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUE BOARD).
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»: Υπόδειγμα Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»: Υπόδειγμα βεβαίωσης Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης.
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»: Υπόδειγμα Άδειας Ναυαγοσώστη.
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη.

Άρθρο 19
Έναρξη Ισχύος
Το παρόν αρχίζει να ισχύει ένα (01) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 05-05-2018)